Latest บทเรียนสัปดาห์4 News

คำกล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน CBSEL-CHAINA

คำกล่าวแสดงความรู้สึกต่อหลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในต่างประเทศ ตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน ...

[ปาฐกถา] ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 งานเสวนาภาวะผู้นำทางการศึกษาไทยและจีน

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ตัวแทนกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา CBSEL-CHINA 2017 นำเสนอปาฐกถาเรื่อง “ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ ...