Latest A:3:กรกฎาคม News

[ข้อมูล] วันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เข้าพรรษา เวลาแห่งการประพฤติธรรม [แรม 1 ค่ำ เดือน 8]

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ สำหรับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่จะอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริง ...

[ข้อมูล] วันอาสาฬหบูชา วันแสดงปฐมเทศนา บังเกิดพระสงฆ์รูปแรก ครบองค์พระรัตนตรัย วันบูชาพระสงฆ์ [วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8]

วันอาสาฬหบูชา (อ่านว่า วัน-อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ วัน-อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ตรงกับ วันเพ็ญเดือนแปด ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน ถ้าปีใดมีเดือนแปดสองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน ...

[ข้อมูล] วันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมวันภาษาไทย ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ [29 กรกฎาคม]

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ...

[เป๊ะมาก] แนวปฏิบัติพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ [1 กรกฎาคม]

แนวปฏิบัติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีดังนี้   1. กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแถวในสนาม 2. -ประธาน (ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา) ...

[ข้อมูล] วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [1 กรกฎาคม]

1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของลูกเสือไทยทั่วประเทศ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ...