[นคว.] ผลงานนักเรียน คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดกลาง (31 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
6-8 ธันวาคม 2561 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.บุรีรัมย์ เป็นตัวแทน สพม. 33 เข้าประกวดแข่งขัน 3 รายการ ผลการแข่งขัน : (1) การแข่งขันภาษาอังกฤษ Story Telling นายศิริพงษ์ ศรีคำ ลำดับที่ 25 [เหรียญทอง 89.20 คะแนน], (2) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ นายจิระศักดิ์ นามน้อย [เหรียญเงิน], (3) การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น เด็กหญิงแพรวา พิมวัน [ได้เข้าร่วม]

16-17 กุมภาพันธ์ 2562 : สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดย นายทรงวุฒิ ช่อจำปา, นายวัชรพล เหล่าสุนา พร้อมด้วย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นางทัศนา สีบาน, นางสาวดุธาสิทธิ์ แดงงาม, นายธีระยุทธ สมเจตนา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมปรินสตัน สวีท กรุงเทพมหานคร

31 มีนาคม 2562 : จำนวนนักเรียนระดับชั้น ม. 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 มีจำนวน … คน (รอลงข้อมูล)

14 มิถุนายน 2562 : เด็กหญิงพัฒนานันท์ มานุจำ ได้รับคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็น 1 ใน 30 นักเรียนไทย เข้าร่วมโครงการ Sino-Thai Astronomy Youth Camp 2019 เพื่อศึกษาดูงานหอดูดาวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 (ครูที่ปรึกษา ครูณัฐพล แสงทวี และครูธีระยุทธ สมเจตนา)

30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 : ชุมนุมดาราศาสตร์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียนภาคอีสาน  ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา  (ครูที่ปรึกษา ครูณัฐพล แสงทวี)

26-29 กรกฎาคม 2562 : นักเรียนทีม NKW Cansat Rocket ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ทีม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารอบ 50 ทีม รอบรองชนะเลิศ Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)  (ครูที่ปรึกษา ครูสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ และครูพยงค์ สันทาลุนัย) 

2-4 กรกฎาคม 2562 : นักเรียนทีม Water7 ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 40 ทีม เข้าร่วมค่าย Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี  จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ครูที่ปรึกษา ครูมยุรีย์ ศรีทอง และครูพชธกร นันทพันธ์)

8 สิงหาคม 2562 : นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นเงินรางวัล 4,000 บาท การประกวดโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ประเภทเพลง (นายบังเกอร์ แก้วยศ, นายณัฐวัฒน์ ลุนลิ้ม, นายณัฐวุฒิ ปรีดาพร, นายวัชรพล เหล่าสุนา, นายวัชรพล สมสามาลย์, นางสาวศิริวรรณ มนุพันธ์, นางสาวพรรษา มีบุญ : ครูที่ปรึกษา นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ)

9 สิงหาคม 2562 : นางสาวพรรณษา มีบุญ ม.4/1 ชนะเลิศ กรีฑา ประเภท 800 เมตร 18 ปีหญิง เป็นตัวแทน จ.สุรินทร์ เข้าร่วมแข่งขัน ตัวแทนเขต3 ที่ จ.ชัยภูมิ (ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี)

9 สิงหาคม 2562 : งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ : เด็กหญิงกิติณัฐ สืบวงค์ เหรียญเงิน Multi Skill Competition ม.ต้น/ เด็กหญิงศิรวณีย์ สารโภคา เหรียญทองแดง Paper Test ม.ต้น/ เด็กหญิงศิริวรรณ พุทธระสุ รางวัลชมเชยและเหรียญทอง Story Telling ม.ต้น

28 สิงหาคม 2562 : การแข่งขันกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต (นโยบายหลักของต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 1/2562) : เด็กหญิงประภัสสร วันดอนแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 และเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ม.ต้น (ครูวชิราภรณ์ มั่นคง)/ นางสาววนิดา ลาพันธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 และเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ ภาษาไทย ม.ปลาย (ครูวชิราภรณ์ มั่นคง)/ เด็กหญิงเกศกนก กอชาลี เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพ ม.ต้น (ครูสุริยะ จิตรจำ)/ นางสาวจุฑามาศ ทองแท่ง การแข่งขันวาดภาพ ม.ปลาย (ครูสุริยะ จิตรจำ)/ เหรียญเงิน การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “รักชาติ รักแผ่นดิน หยุดโกงกินก่อนสิ้นชาติ” (ครูพยงค์ สันทาลุนัย, ครูกาญจนาพร ครองไข่น้ำ และทีมงาน)

30 สิงหาคม 2562 : ทีมนักเรียน (นางสาวสุดารัตน์ สะสีสังข์, นางสาววรนิษฐา มะธิปิไข, นางสาวลักษมี นางาม) รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบสามมิติสำหรับงานวิศวกรรม ในงานเทคโนโลยีวิชาการ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ครูสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ, ครูสุริยะ จิตรจำ)

13-14 กันยายน 2562 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ สพม.33 นักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับจำนวน 36 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง และ 7 รายการเข้าร่วมกิจกรรม (เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 รายการ)

B : ผลงานคุณครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
17 มกราคม 2562 : นางวชิราภรณ์ มั่นคง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประเภทรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการบริหารจัดการ รางวัลดีเยี่ยม ระดับ สพม. 33 (ตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค), รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภาค (ตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ) และรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

12 กุมภาพันธ์ 2562 : ข้าราชการครู 12 ราย ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (ประกาศฉบับที่ 118/2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน) [นางอรอนงค์ ศรีมงคล, นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย, นายณัฐพล แสงทวี, นางสุทัศนี ใจกล้า, นางสาวธัญญพัทร์ รติกุลฐิตินันท์, นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ, นางสาวนลินี สูงยิ่ง, นางสาวดุธาสิทธิ์ แดงงาม, นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก, นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี, นายเฉลิมพล ขันธวิชัย, นางสาววรรณิกา แผ่นทอง]

8-9 มิถุนายน 2562 : ครูณัฐพล แสงทวี ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานระดับประเทศ ตามโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (CAAS) ครั้งที่ 1 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเภทกิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน เรื่อง ดาราศาสตร์ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

10-12 มิถุนายน 2562 : ครูณัฐพล แสงทวี และครูวราภรณ์ ศิลาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ ITLA2019 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” ของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

30 กันยายน 2562 : [ประกาศ สพม.] ครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ระดับ สพม.33 จำนวน 4 ราย ดังนี้ ครูสุทัศนี ใจกล้า (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี) ครูวราภรณ์ ศิลาลัย (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) ครูธัญญพัทร์ ผูกรักษ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) ครูวชิราภรณ์ มั่นคง ได้ลำดับที่ 1 แต่เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) และครูสัณห์ฤทัย โลนุช ลำดับที่ 3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลจาก สพม.33 ต่อไป 

C : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
1-6 พฤศจิกายน 2561 : นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ จากการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นเลิศ (โรงเรียนตาเบาวิทยา) ในที่ประชุมวิชาการของโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

15-17 ธันวาคม 2561 : เป็นคณะนักวิจัยตามแผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บข้อมูล ณ สำนักงานการศึกษาเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

16 มกราคม 2562 : รางวัลประเภทเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 จากโครงการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

12 กุมภาพันธ์ 2562 : [ประกาศ] รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (ประกาศฉบับที่ 118/2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน) 

D : ผลงานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
31 มกราคม 2562 : รางวัลชมเชย ระดับ สพม.33 จากการประกวดคลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง “โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ “ทำดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ปีการศึกษา 2561 : ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับ ม.3 เฉลี่ย 36.06 เพิ่มขึ้น +3.85, ระดับ ม.6 เฉลี่ย 28.85 เพิ่มขึ้น +0.81, (ได้รับเกียติบัตรจาก สพม.33 : ม.3 คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 4.32, ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 6.03/ ม.6 คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 3.68, วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 5.72) 

29 พฤษภาคม 2562 : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 20 แห่ง ได้รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ประจำปี 2562 จากโครงการ “100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย” จากบริษัท คิงเพาเวอร์ ประสานงานโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา และรับมอบสนามเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร

28 มิถุนายน 2562 : [ประกาศ] รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค เรื่อง ดาราศาสตร์ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไทย 

24 กันยายน 2562 : รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม (ด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 (ผลงานครูวชิราภรณ์ มั่นคง)

E : งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรพิเศษ
1. รับมอบนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ สพม. 33 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (26 ธันวาคม 2561)
2. ส้วมนักเรียนหญิง จำนวน 1 หลัง ราคา 3xx,xxx บาท
3. รับมอบนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ จ.ขอนแก่น จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (17 มิถุนายน 2562)
4. รับมอบสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จาก สสวท. จำนวน 107 รายการ มูลค่า 43,400 บาท (29 สิงหาคม 2562)
5. งบปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง จาก สพฐ. ราคา 62,500 บาท (18 กันยายน 2562)

F : โครงการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมและความร่วมมือต่างๆ
5 พฤศจิกายน 2561 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรไทย-จีน ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน  

13 พฤศจิกายน 2561 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับโรงเรียนตาเบาวิทยา (ยกเลิก MOU เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

11 มกราคม 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับครูอาสาสมัครชาวเบลเยี่ยม มาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับมูลนิธิฟันด์อีสาน 

22 มกราคม 2562 : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562 

11 กุมภาพันธ์ 2562 : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ของอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

21 กุมภาพันธ์ 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับวิทยาลัยปั๊ว และโรงเรียนวัดโบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

23 เมษายน 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

14 มิถุนายน 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “นวัตกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%” ระหว่าง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับสถานีตำรวงภูธรโนนนารายณ์

1 กรกฎาคม 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ระหว่าง โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับสถานีตำรวงภูธรโนนนารายณ์ โรงพยาบาลโนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำผง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำผง

18 กันยายน 2562 : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 330 โรงเรียน ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโคดดิ้ง (นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนโดย สสวท. และ สพฐ.) 

G : โครงการสำคัญ ที่ ผอ.ให้ดำเนินการ
-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ “นารายณ์โคพรีเมี่ยม” (ครูสิทธิชัย ประคองใจ/ ครูชาญชัย ผสมวงค์)
2.โครงการค่ายจุดประกายการเรียนรู้สู่มหาวิทยาลัย “NKW UBU Science Camp 1” (ครูณัฐพล แสงทวี)

3.โครงการร้อง เล่น เต้นกระจาย นารายณ์บันเทิงศิลป์ “วงโปงลางและดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพชรนารายณ์” (ครูพิภาพ แก้วยศ/ ครูสุริยะ จิตรจำ/ ครูวรรณิศา สุขหาได้)

-ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
1.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ครูชัชวาล มั่นคง และทีมงาน)
2.โครงการโรงเรียนสุจริต (ครูสัณห์ฤทัย โลนุช และทีมงาน)
3.โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (ครูณัฐพล แสงทวี และทีมงาน)
4.โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ครูวรรณิกา แผ่นทอง และทีมงาน)
5.โครงการโรงเรียนคุณภาพ สสวท. (ครูธัญญพัทร์ ผูกรักษ์ และทีมงาน)
6.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ (ครูกิตติธัช เวฬุวนารักษ์)
7.โครงการ KKU Smart Learning (ครูวราภรณ์ ศิลาลัย และทีมงาน)
8.โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (ครูธีระยุทธ สมเจตนา และทีมงาน)
9.โครงการค่ายภาษาอังกฤษอาเซียน (ครูสัณห์ฤทัย โลนุช นักศึกษาฯ และทีมงาน)
10.โครงการติดตาม : (1) ปลูกต้นไม้ (ครูสมใจ จิตสิริไพบูลย์)/ (2) อบรมออนไลน์เพศวิถีศึกษา (ครูสุทัศนี ใจกล้า)

หมายเหตุ :
1. ผู้บริหารและคณะครู เป็นคณะทำงานการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นางมยุรีย์ ศรีทอง, นางสาวสโรชา ศรีสะอาด, นางสุทัศนี ใจกล้า, นางสาววรรณิกา แผ่นทอง)

2. คณะทำงานวิทยากรกิจกรรมดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นายชาญชัย ผสมวงค์, นายพชธกร นันทพันธ์, นายสุริยะ จิตรจำ, นายธีระยุทธ สมเจตนา, นายคำจันทร์ มณฑาหอม, นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม, นายสาวสิริพร พุทธระสุ, นางธัญญพัทร์ ผูกรักษ์, นางสมใจ จิตสิริไพบูลย์, นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี, นางมยุรีย์ ศรีทอง, นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก, นางสาวสโรชา ศรีสะอาด) เมื่อ 6 มิถุนายน 2562

3. คณะทำงานศูนย์เครือข่ายวิชาการครู สควค. ในการประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นายณัฐพล แสงทวี, นางธัญญภัทร์ ผูกรักษ์, นางสาวพัฒนา สิงห์โสดา, นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก, นางสาวสโรชา ศรีสะอาด, นางสาวสิริพร พุทธระสุ, นางสาววรรณิกา แผ่นทอง, นายเจษฎาภรณ์ มะลิหอม, นายพยงค์ สันทาลุนัย)Leave a Comment