[นคว.] ผลงานนักเรียน คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดกลาง (31 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

B : ผลงานคุณครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

C : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

1-6 พฤศจิกายน 2561 : นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ จากการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นเลิศ (โรงเรียนตาเบาวิทยา) ในที่ประชุมวิชาการของโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

D : ผลงานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

5 พฤศจิกายน 2561 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรไทย-จีน ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน

E : งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรพิเศษ

F : โครงการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมLeave a Comment