[นคว.] ผลงานนักเรียน คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดกลาง (31 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
6-8 ธันวาคม 2561 : สรุปเหรียญรางวัลจากการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.บุรีรัมย์ เป็นตัวแทน สพม. 33 เข้าประกวดแข่งขัน 3 รายการ ผลการแข่งขัน : (1) การแข่งขันภาษาอังกฤษ Story Telling นายศิริพงษ์ ศรีคำ ลำดับที่ 25 [เหรียญทอง 89.20 คะแนน], (2) การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ นายจิระศักดิ์ นามน้อย [เหรียญเงิน], (3) การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ม.ต้น เด็กหญิงแพรวา พิมวัน [ได้เข้าร่วม]

16-17 กุมภาพันธ์ 2562 : สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดย นายทรงวุฒิ ช่อจำปา, นายวัชรพล เหล่าสุนา พร้อมด้วย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นางทัศนา สีบาน, นางสาวดุธาสิทธิ์ แดงงาม, นายธีระยุทธ สมเจตนา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมปรินสตัน สวีท กรุงเทพมหานคร

31 มีนาคม 2562 : จำนวนนักเรียนระดับชั้น ม. 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีจำนวน … คน (รอลงข้อมูล)

B : ผลงานคุณครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
17 มกราคม 2562 : นางวชิราภรณ์ มั่นคง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประเภทรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการบริหารจัดการ รางวัลดีเยี่ยม ระดับ สพม. 33 (ตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค), รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับภาค (ตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ) และได้ลำดับที่ 5 รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ

12 กุมภาพันธ์ 2562 : ข้าราชการครู 12 ราย ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (ประกาศฉบับที่ 118/2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน) [นางอรอนงค์ ศรีมงคล, นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย, นายณัฐพล แสงทวี, นางสุทัศนี ใจกล้า, นางสาวธัญญพัทร์ รติกุลฐิตินันท์, นายสุนันสวัสดิ์ ไพเราะ, นางสาวนลินี สูงยิ่ง, นางสาวดุธาสิทธิ์ แดงงาม, นางจิรารัตน์ เชื่อมกระโทก, นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี, นายเฉลิมพล ขันธวิชัย, นางสาววรรณิกา แผ่นทอง]

7-9 มิถุนายน 2562 : ครูณัฐพล แสงทวี ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานระดับประเทศ ตามโครงการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (CAAS) ครั้งที่ 1 ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประเภทกิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน เรื่อง ดาราศาสตร์ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี

10-12 มิถุนายน 2562 : ครูณัฐพล แสงทวี และครูวราภรณ์ ศิลาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ โครงการ ITLA2019 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูผู้นำนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ระดับประเทศ” ของบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ณ โรงแรม ….. กรุงเทพมหานคร

C : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
1-6 พฤศจิกายน 2561 : นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ จากการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นเลิศ (โรงเรียนตาเบาวิทยา) ในที่ประชุมวิชาการของโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) มหานครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

15-17 ธันวาคม 2561 : เป็นคณะนักวิจัยตามแผนงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การศึกษาในพลวัตศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เก็บข้อมูล ณ สำนักงานการศึกษาเมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

16 มกราคม 2562 : รางวัลประเภทเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 จากโครงการคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

12 กุมภาพันธ์ 2562 : รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน (ประกาศฉบับที่ 118/2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน) 

D : ผลงานโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
31 มกราคม 2562 : รางวัลชมเชย ระดับ สพม.33 จากการประกวดคลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง “โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ “ทำดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ปีการศึกษา 2561 : ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ระดับ ม.3 เฉลี่ย 36.06 เพิ่มขึ้น +3.85, ระดับ ม.6 เฉลี่ย 28.85 เพิ่มขึ้น +0.81, (ได้รับเกียติบัตรจาก สพม.33 : ม.3 คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 4.32, ภาษาไทยเพิ่มขึ้น 6.03/ ม.6 คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น 3.68, วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 5.72) 

E : งบประมาณที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรพิเศษ
1. รับมอบนวัตกรรมการเรียนรู้ KKU Smart Learning ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ สพม. 33 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (26 ธันวาคม 2561)
2. ส้วมนักเรียนหญิง จำนวน 1 หลัง ราคา 3xx,xxx บาท

F : โครงการที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมและความร่วมมือต่างๆ
5 พฤศจิกายน 2561 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรไทย-จีน ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน  

13 พฤศจิกายน 2561 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับโรงเรียนตาเบาวิทยา (ยกเลิก MOU เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562) 

11 มกราคม 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรับครูอาสาสมัครชาวเบลเยี่ยม มาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับมูลนิธิฟันด์อีสาน 

22 มกราคม 2562 : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2562 

11 กุมภาพันธ์ 2562 : โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา ของอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

21 กุมภาพันธ์ 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-กัมพูชา ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับวิทยาลัยปั๊ว และโรงเรียนวัดโบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

23 เมษายน 2562 : ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

G : โครงการสำคัญ ที่ ผอ.ให้ดำเนินการ
-ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ “นารายณ์โคพรีเมี่ยม”
2.โครงการค่ายจุดประกายการเรียนรู้สู่มหาวิทยาลัย “NKW UBU Science Camp 1”

3.โครงการร้อง เล่น เต้นกระจาย นารายณ์บันเทิงศิลป์ “วงโปงลางและดนตรีพื้นบ้านอีสาน เพชรนารายณ์” 

หมายเหตุ :
1. ผู้บริหารและคณะครู เป็นคณะทำงานการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, นางมยุรีย์ ศรีทอง, นางสาวสโรชา ศรีสะอาด, นางสุทัศนี ใจกล้า, นางสาววรรณิกา แผ่นทอง)Leave a Comment