Latest แนวเล่นพื้นบ้าน News

ของเล่นพื้นบ้าน : ธนู [การเล่นยิงธนูสำหรับเด็ก]

ธนู  เป็นของเล่นเด็ก ทำเลียนแบบมาจากธนู ที่ผู้ใหญ่ใช้ยิงสัตว์ขนาดเล็ก แต่ธนูของเด็กมักใช้แข่งขันหรือประลองความแม่นยำมากกว่าจะใช้ยิงสิ่งต่างๆ  ธนู เป็นอาวุธที่สำคัญอย่างหนึ่งในพื้นบ้าน  ...

ของเล่นพื้นบ้าน : ตะแล็บแก๊บ โทรศัพท์กระป๋อง

ตะแล็บแก็บ เป็นของเล่นเด็กใช้วัสดุประเภทกะลามะพร้าว กระบอกไม้ไผ่ กล่องไม้ขีดหรือกระป๋องนม ทำเป็นที่ผูกติดต่อสื่อสารกัน โดยผู้ฟังจะใช้ที่รับแนบไว้ที่หู เพื่อให้ได้ยินเสียง การที่เรียกชื่อของเล่นว่า ...

ของเล่นพื้นบ้าน : บั้งโผล๊ะ ปืนไม้ไผ่

บั๊งโผล๊ะ (ภาษาอีสาน) เป็นของเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่ง  เด็กๆใช้ยิงเล่น  ทำให้เกิดเสียงดัง บางท้องถิ่นเรียกว่า  อีทบ  อีโบ๊ะ บักทบ ยัดโบ๊ะ บ้องโผละ  บอกโผง ปืนยัดโบะ   หรือปืนไม้ไผ่   ...

ของเล่นพื้นบ้าน : กังหัน

กังหัน มีชื่อเรียกตามวัสดุที่นำมาทำกังหัน เช่น กังหันใบเพกา กังหันใบลาน กังหันใบตาล กังหันตอกไม้ไผ่ กังหันไม้ไผ่และกังหันกระดาษ เป็นต้น                 กังหันที่ชาวบ้านเคยเล่นมาตั้งแต่ดั้งเดิม ...

ของเล่นพื้นบ้าน : อีโก๊ะ หรือ เดินกะลา

อีโก๊ะ เป็นของเล่นพื้นบ้านสมัยก่อน เด็กๆและวัยรุ่นมักนิยมใช้เดินและวิ่งแข็งขันกัน   อีโก๊ะมีชื่อเรียกแตกต่างกันแต่ละพื้นที่  เช่น  กบกับ  อีกุบอีกับ  โกบกาบ  ปะกับ  ...

ของเล่นพื้นบ้าน : หนังสติ๊ก

วัสดุอุปกรณ์  1. กิ่งไม้ฝรั่งหรือไม้ฉำฉา หรือกิ่งไม้อื่น ที่มีลักษณะที่เป็นง่าม มีความแข็งและเหนียว 2. ยางที่เป็นแผ่น  กว้างประมาณ 1 ซม.  ความยาวประมาณ 20 ซม. 3. หนังสัตว์หรือหนังเทียม 4. ...

ของเล่นพื้นบ้าน : กระบอกระเบิด

กระบอกระเบิด   เป็นของเล่นพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่เด็กชายและวัยรุ่นชอบ ทำมาจากลำไม้ไผ่  บรรจุก้อนแก็ส เมื่อจุดไฟ  ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังก้องไปไกล                 การเล่นเพื่อทำให้เสียงอึกทึกครึกโครมเช่นนี้ ...