Latest ฟิสิกส์นิวเคลียร์ STS News

กระบวนการตัดสินใจที่ดี 5 ขั้นตอน ความหมายของกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจของศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (2554)

กระบวนการตัดสินใจของ ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (2554) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ...

การจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย [เยาวชนรักอะตอม]

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งในวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส ...

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่ Hong Kong [EAI Conference; Hongkong]

15-17 ธันวาคม 2553 :: ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd East Asian International Conference on Teacher Education ภายใต้หัวข้อ Teacher Education for the Future-International Perspectives. ณ The Hong Kong Institute of Education เกาะฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ...

การตัดสินใจของนักเรียน : ถ้าไม่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พลังงานทางเลือกของประเทศไทย คืออะไร

สถานการณ์ข่าวในสังคม : ปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลต้องตัดสินใจอนุมัติโครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ความคืบหน้าล่าสุด คือ รัฐบาลสั่งให้ทำแผนพีดีพีสำรอง (พีดีพี 2010 : พ.ศ. 2553-2573) หวังใช้เป็นข้อเปรียบเทียบในการตัดสินใจว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ในต้นปีหน้า ...

[โหลดฟรี] ตัวอย่างแผนการสอนฟิสิกส์ ตามแนวคิด STS ของ Yuenyong แผนคุณภาพดีใช้ทั้งไทย-ลาว

    แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong(2006) หรือ แผนการสอนฟิสิกส์ แบบ STS ที่ ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ...

การตัดสินใจของนักเรียน : ประเทศไทย ควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่

สถานการณ์ในสังคม : ตามแผนพัฒนาผลิตกำลังไฟฟ้า 2007 (Power Development Plan : PDP 2550-2564) จะมีการดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2563-2564 จำนวน 2 โรง ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ – ปี ...

ฟิสิกส์นิวเคลียร์ไทย-ลาว : เปรียบเทียบการสอน STS และการเรียนรู้เรื่องนิวเคลียร์ของนักเรียนไทย-ลาว

           นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข (Mr. ANANTASOOK) ได้พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)  ของ Yuenyong (2006) ขึ้นมา จำนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ...