Featured มุมคุณครู News

Latest มุมคุณครู News

คำกล่าวอำลาสถาบัน พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

คำกล่าวอำลาสถาบัน พิธีบัณฑิตกตัญญุตาสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

ตัวอย่าง Logbook แบบฟอร์ม Logbook การบันทึกใน Logbook การเขียน Logbook สำหรับครู

ปัจจุบันมีการนำชั่วโมง PLC ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มาผูกติดกับการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู เพื่อใช้ในการคงวิทยฐานะ หรือการขอเลื่อนวิทยฐานะครู โดยในการ PLC ของครูที่จะนับเป็นชั่วโมงได้นั้น ...

[วิทยฐานะใหม่] เงื่อนไขการประเมินวิทยฐานะครู เกณฑ์ 5 ข้อ การประเมินวิทยฐานะครู [5 ก.ค. 2560]

  เงื่อนไข 5 ข้อ สำหรับการประเมินวิทยฐานะครู ได้แก่ (1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (2) ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (4) ผ่านการพัฒนาตามที่ ...

รวมระเบียบ วิทยฐานะใหม่ ว20/2560 ว21/2560 ว22/2560 มาตรฐานตำแหน่งครู หลักเกณฑ์วิทยฐานะและพัฒนาตนเอง

 ว21/2560 : หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หลักการของเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ : ส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน ...

สถานี ก.ค.ศ. การละทิ้งและทอดทิ้งหน้าที่ราชการจะเกิดผลอย่างไร โทษการละทิ้งหน้าที่ โทษการทอดทิ้งหน้าที่ของครูและบุคลากรฯ

ละทิ้งหน้าที่ราชการ หมายถึง ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามหน้าที่ ซึ่งได้แก่ การไม่มายังสถานที่ราชการเพื่อปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือเพื่อให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ปฏิบัติ ...

การไว้ทุกข์ในช่วง 1 ปี การแต่งกายไว้ทุกข์ ข้าราชการ การไว้ทุกข์ของเครื่องแบบชุดปกติขาว ชุดไว้ทุกข์ 1 ปี

กรณีข้าราชการ และประชาชนทั่วไป นิยม แต่งกายด้วยผ้าขาวดำ สุภาพ โดยข้าราชการในวันปกติทั่วไป สุภาพสตรีแต่งชุดดำ … สุภาพบุรุษ เสื้อขาวแขนยาว กางเกงดำ เนคไทสีดำ วันใดที่ตรงกับต้องแต่งปกติขาว ...

ธุรกิจพอเพียงคืออะไร ธุรกิจพอเพียงทำอย่างไร ตัวอย่างธุรกิจพอเพียง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ธุรกิจพอเพียง

ศัพท์ใหม่มาแรงในวงการศึกษายุคนี้ “ธุรกิจพอเพียง” นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ธุรกิจพอเพียงคืออะไร? ธุรกิจพอเพียง คือ ธุรกิจที่ดำเนินแนวทางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...