Latest คลิปบรรยายครูผู้ช่วย News

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุปเนื้อหา วิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ตอน หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจั­ดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุปเนื้อหา วิชาการศึกษา เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาการศึกษา ตอน การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ตอน การจัดทำหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุป คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ของความเป็นครู [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุป มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย ...

[จะเด็ดติวเตอร์] บรรยายสรุป สมรรถนะครู การประเมินสมรรถนะครู เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก

คลิปเสียงบรรยาย เตรียมสอบครูผู้ช่วย ตอน สรุปสาระสำคัญ สมรรถนะครู [ฟรี; คลิกที่คลิปด้านบนเพื่อรับฟัง] แบบสรุปย่อเน้นๆ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วย 2558 จุดเด่น ของคลิปเสียงชุดนี้ ...