ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33

ขั้นตอนการรายงานเบื้องต้น กรณีโรงเรียนประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.33

1. เมื่อโรงเรียนเกิดเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ให้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นให้ คณะกรรมการตรวจสอบสถานศึกษาที่ ประสบเหตุภัยพิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ทราบทันทีที่เกิดเหตุทางโทรศัพท์หรือไลน์ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และรายงานเป็นหนังสือภายใน 24 ชั่วโมง

1.1 นายสำเริง บุญโต ผอ.สพม. 33 ประธานกรรมการ หมายเลขโทรศัพท์ 0814709416
1.2 นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช กรรมการและเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 0898484362
1.3 รายงานทางไลน์ฝ่ายบริหารงานทั่วไป >> []

2. รายงานให้อำเภอท้องที่ที่เกิดเหตุภัยพิบัติทราบทางโทรศัพท์และรายงานเป็นหนังสือราชการภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งทางอำเภอจะได้รายงานจังหวัด เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ เพื่อเป็นหลักฐานนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นหลักฐานในการของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป

3. คณะกรรมการตรวจสอบสถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ออกตรวจเยี่ยม แนะนำ ให้คำปรึกษา การประมาณการความเสียหายเพื่อขออนุมัติงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อไป

ข้อสั่งการเพิ่มเติม : การรายงานข้อมูลด้วยภาพเบื้องต้น ต้องมีภาพหัวหน้าส่วนราชการ (ผอ.โรงเรียน) ลงตรวจสอบพื้นที่ภัยพิบัติดังกล่าวเบื้องต้น ก่อนรายงานในระดับต่อไปLeave a Comment