วิสัยทัศน์ เขียนย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวอย่างการเขียนวิสัยทัศน์ ย้าย ตัวอย่างการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ย้ายไป

สถานศึกษาที่ข้าพเจ้า นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา มีความประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด ……. ประจำ…. และประจำ…… ที่จัดการศึกษาตามกรอบ …………………  มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยที่โรงเรียน………………. ยังได้เข้าร่วมโครงการ ………………………… ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนอง …………………………… ……………… ………. ด้วย ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น (ป.บัณฑิต, ป.โท และ ป.เอก) ข้าพเจ้ามีผลงานด้าน …. ………….. ………… เป็นข้าราชการครูทุน สควค. ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงมั่นใจว่าจะสามารถสานงานต่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ……………………… ได้ ตลอดจนสามารถก่องานใหม่ให้กับโรงเรียน ………………………..  หรือสถานศึกษาอื่นที่ข้าพเจ้าประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้า ขอนำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาโรงเรียน ……………….. ที่ประสงค์ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ดาวน์โหลด >> การเขียนวิสัยทัศน์ 5 หน้า >> คลิกโหลดเลย >> [ตัวอย่างวิสัยทัศน์ย้าย ผอ.]

ข้าพเจ้าได้จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษาขนาด ….. (โรงเรียน……………… โรงเรียน ……………… และโรงเรียน ………………) จากการวิเคราะห์บริบทร่วมของสถานศึกษาขนาด …….. และขนาด …….. โดยใช้ ……………….. เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ (การวิเคราะห์ภายนอกใช้……………… ส่วนการวิเคราะห์ภายใน ใช้ ……………) แล้วนั้น ในที่นี้ ข้าพเจ้าขอนำเสนอเป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาที่ขอย้ายไป ………..  ดังนี้

ดาวน์โหลด >> การเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ย้ายไป 5 หน้า >> คลิกโหลดเลย >> [ตัวอย่างแผนพัฒนาสถานศึกษาที่ย้ายไป ]

หมายเหตุ : AnantaSook.Com ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เอกสารในเวลาที่เหมาะสมLeave a Comment