การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ PBL และ RBL

เอกสารและแหล่งเรียนรู้ประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PjBL) และวิจัยเป็นฐาน (RBL) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา จ.สุรินทร์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ตอนที่ 1 : PjBL
1. เนื้อหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
>> ศึกษา << [คลิก การจัดการเรียนรู้แบบ PjBL]
2. เนื้อหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ  “Mini Project” >> ศึกษา << [คลิก การจัดการเรียนรู้แบบ Mini Project]
3. เนื้อหา ลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน >> ศึกษา << [คลิก Project Based และ Problem Based]

ตอนที่ 2 : โครงการวิจัยและพัฒนาฯ
1. ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงวิจัย >> ดาวน์โหลด << [ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงวิจัย]
2. เค้าโครงการเขียนแผนการสอน >> ดาวน์โหลด << [เค้าโครงการเขียนแผนการสอน]
3. โครงร่างแบบรายงานวิจัย 5 บท >> ดาวน์โหลด << [โครงร่างแบบรายงานวิจัย 5 บท] และ [ตัวอย่างรายงานวิจัยในชั้นเรียน 5 บท]

ตอนที่ 3 : แบบรายงานโครงงานนักเรียน : แบบสั้นกระชับ : >> ดาวน์โหลด << [ตัวอย่างรายงานโครงงานนักเรียนแบบสั้น

ตอนที่ 4 : สิ่งที่คณะครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจะต้องดำเนินการ มีดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัย 2 คน 
2. ผู้ทำการวิจัย (ตัวคุณครูเอง)
3. ระดับชั้นที่จะทำวิจัย (พยายามกระจายให้ครอบคลุมทุกห้องทั้งโรงเรียน)
4. กลุ่มเป้าหมาย หรือ ห้องที่จะทำการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการฯ
5. วิชาที่จะเลือกทำวิจัย
ุ6. เรื่อง/บท ที่จะทำวิจัย (1 หน่วยการเรียนรู้)
7. แบ่งเนื้อหาที่จะทำวิจัยเป็น 6-9 คาบ/ชั่วโมง
8. เขียนเค้าโครงการวิจัย
9. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน บูรณาการฯ 6-9 แผนและแบบทดสอบแบบปรนัย 40 ข้อ
10. ทำวิจัย/เก็บข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล/เขียนรายงาน

ขอขอบคุณ : คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตาเบาวิทยาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้Leave a Comment