Latest บทเนียน ผอ.ใหม่ News

[PBL] ปราสาทเบงวิทยา ใช้โครงงานเป็นฐานสร้างพลังการเรียนรู้ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน

ในยุคการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนั้น มีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม โดยผ่านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ...

สพฐ. และสวนดุสิตโพล จัดโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ เสนอชื่อโหวตในระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหาร ต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ที่มาจากการเลือกของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ...

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 มี 13 ข้อ ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 4. โรงเรียนคุณธรรม ...

[ใบงาน] การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (นโยบายสะเต็มศึกษา) โรงเรียนตาเบาวิทยา

ตามที่โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็น 1 ใน 9 โรงเรียนที่มีผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ด้านนโยบาย STEM Education ดีเด่น ...

แก้วน้ำคุณธรรม แก้วสื่อสารอุดมการณ์คุณธรรม ประจำใจ โดย ตาเบาสกรีน โรงเรียนตาเบาวิทยา

แก้วน้ำคุณธรรม เป็นนวัตกรรมหนึ่งของโครงงานคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณธรรมประจำตนของนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนแต่ละคนจะมีพยัญชนะขึ้นต้นชื่อและสกุลที่แตกต่างกัน ...

รายละเอียดการนิเทศครูผู้ช่วย การประเมินครูผู้ช่วย การประเมินเตรียมความพร้อม ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย

แนวการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย เริ่มจากการให้ครูผู้ช่วยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบการประเมิน/ตัวชี้วัดการประเมิน โดยใช้เพาเวอร์พอยท์ร่วมกับการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ...

ทำไม ผอ. ชอบทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เหตุผลที่ต้องทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ข้อดีข้อเสียของผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบทำบุญ และไม่มีปัญหาใดๆ กับการทำบุญด้วยการทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพราะผมเกี่ยวข้องกับเรื่องผ้าป่าเพื่อการศึกษามาตั้งแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ...