คาถาป้องกัน ป.ป.ช. เข้าโรงเรียน คาถาป้องกัน ส.ต.ง. เกราะป้องกันให้รอดพ้นจาก การถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

ในช่วงนี้สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการนำของ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคม และผู้เขียนได้ออกให้ความช่วยเหลือแนะนำด้านกฎหมายแก่โรงเรียนต่างๆ ที่ประสบปัญหาในการ ได้รับงบประมาณมาพัฒนาโรงเรียนไปไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตซอล โดม หรือครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ บางโรงเรียน ป.ป.ช. ก็ไปเก็บขอมูล แบบตั้งตัว ไม่ติด บางโรงเรียนก็ ถูกชี้มูล มาแล้ว เช่นจังหวัดนครราชสีมา และคำสั่งทยอยมาเรื่อยๆ และกำลังถูก สพฐ. มีหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยร้ายแรง ทางสมาคม ส.บ.ม.ท. เราได้ ทราบข้อมูลความเดือดร้อน ของเพื่อนวิชาชีพครูในจังหวัดต่างๆ ต่างก็ตกเป็นเหยื่อโดยที่ตนเองไม่มีเจตนาทุจริต แต่อาจเกิดจากความไม่รู้ระเบียบขั้นตอนของทางราชการผู้เขียนจึงฝากคาถาป้องกัน ป.ป.ช. , ส.ต.ง. ให้เพื่อนครูผู้บริหารโรงเรียน ได้พึงสังวร และตระหนักในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างอะไร เมื่อได้รับงบประมาณอะไรที่ท่านทำจริงแต่ขาดหลักฐานเอกสารท่านก็รีบเสนอเพิ่มเติมให้ครบได้ เพื่อเยียวยา หรือป้องกันความผิดที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

1. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าพัสดุโรงเรียน
2. หนังสือของบประมาณพร้อมโครงการของโรงเรียนเสนอเขต
3. หนังสือสำนักงานเขตแจงจัดสรรงบประมาณ
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหาราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อ
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการหาราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อทุกครั้ง
6. รายงานขอซื้อของ จ้างสอบ ราคาซื้อ
7. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับของ สอบราคาซื้อจ้าง
8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน
9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซอง สมราคา
10. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตรวจการจ้าง
11. ประกาศสอบราคาประกวดราคา
12. เอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกอบการสอบราคาหรือประกวดราคา
13. บัญชีผู้มาขอรับรายละเอียดการสอบราคาซื้อจ้าง
14. ทะเบียนรับซองสอบราคาประกวดราคา
15. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
17. รายงานผลตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ
18. หนังสือแจ้งให้มาลงนามในสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง
19. สัญญาซื้อขาย จ้าง
20. รูปแบบรายการ
21. หนังสือส่งมอบงาน
22. ใบเสร็จรับเงินของบริษัทคู่สัญญา
23. เอกสารหนังสือขอเบิกเงินไปยังเขตพื้นที่
24. ใบตรวจรับพัสดุ ตรวจการจ้าง
25. โครงการที่โรงเรียนในการจัดทำ
26. หรือเอกสารอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

จากข้อสงเกตทั้ง 26 ประการผู้เขียนในฐานะที่เคยมีประสบการณ์ด้านการเป็นนิติกรในอดีต เชื่อว่าหากมีผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้าพัสดุของโรงเรียนได้ศึกษาระเบียบอย่างรอบคอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจสุจริต ก็จะสามารถเป็นเกราะป้องกันให้ตนเองให้รอดพ้นจาก การถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการได้

ด้วยความรักและปรารถนาดีจาก ฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทสไทย (ส.บ.ม.ท.)Leave a Comment