Latest งานบริหารโรงเรียน News

sbm

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ได้รับความสนใจในวงการบริหารโรงเรียนมากในปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบที่น่าจะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารตาม ...
structure

ภาระหน้าที่การบริหารงาน 4 ฝ่ายในโรงเรียน บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป

ตามกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ...
administrator

ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวการใหญ่ของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสถานศึกษา

“The School Director Role บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน “ตัวการ Principal” ที่ทำให้เกิด “ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว”ของสถานศึกษา “Leadership is an essential component of a school’s successes or failure” ในตำรา “การบริหารการศึกษา Education Administration” ...
thesis

การเขียนเค้าโครงวิจัย ตัวอย่างการวิจัยเชิงการบริหารของผอ.-รอง ผอ.

          การทำวิจัยเชิงการบริหาร หรือการวิจัยทางการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา สำหรับผู้บริหารโรงเรียน (รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ) … ผู้เรียนจำเป็นต้องนำกระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ...