มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 และร่าง มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2560

mattayom-standard-2552สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย (สมป.) ได้กำหนดแนวทางและให้ความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาฉบับนี้ โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือในการประเมินความจำเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นเครื่องมือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียน พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน

ทั้งนี้ ในการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่ “มาตรฐานมัธยมไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี มีการเผยแพร่ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 3,500 คน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกแห่งให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาทุกแห่งให้มากขึ้น ปรับปรุงสถานศึกษาทุกแห่งให้มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ชัดเจนและมีคุณภาพ 

ดาวน์โหลด : คลิกเลย >> [มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552]
ดาวน์โหลด : คลิกเลย >> [มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2560] ; มาตรฐานมัธยมไทย 4.0Leave a Comment