เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : พลเมืองดีเพราะมีมนต์ ธุรกิจจารึกมนต์ เด็กไม่ซุกซน เพราะสวดมนต์ทุกวัน

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 2 พลเมืองดีเพราะมีมนต์ : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 จัดทำโดย สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาLeave a Comment