เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : มีบารมีธรรมประจำตน สร้างพลเมืองดีที่มีธรรม อุดมการณ์บารมีธรรม

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 1 มีบารมีธรรมประจำตน สร้างพลเมืองดีที่มีธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 จัดทำโดย สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาLeave a Comment