เจริญธรรมาธิปไตยในโรงเรียน : ค่ายผู้นำเยาวชนธรรมาธิปไตย ผู้นำเยาวชนชาวพุทธ พลเมือง 5 ดี เยาวชน 5 ดี

นวัตกรรม “เจริญธรรมาธิปไตย หลอมเยาวชนไทยเข้มแข็ง” : กิจกรรมที่ 3 ค่ายผู้นำเยาวชนธรรมาธิปไตย ผู้นำเยาวชนชาวพุทธ พลเมือง 5 ดี : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 จัดทำโดย สภานักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาLeave a Comment