Latest ฟิสิกส์นิวเคลียร์ STS News

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง ปรมาณูเพื่อสันติ

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สาระ ปรมาณูเพื่อสันติ จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ...

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง อยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ สาระอยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี  จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ ...

บทความฟิสิกส์นิวเคลียร์ : การจัดการเรียนรู้ STS เรื่อง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย

ชื่อเรื่อง : กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ...