[โหลดฟรี] ตัวอย่างแผนการสอนฟิสิกส์ ตามแนวคิด STS ของ Yuenyong แผนคุณภาพดีใช้ทั้งไทย-ลาว

physicslao    แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong(2006) หรือ แผนการสอนฟิสิกส์ แบบ STS ที่ ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้พัฒนาขึ้น และถูกนำใช้ในงานวิจัยที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นั้น มีจำนวน 10 แผน 15 ชั่วโมง โดยได้แบ่งเนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ใหม่ เป็น 3 สาระ (หน่วยย่อย) ได้แก่ (1) สาระปรมาณูเพื่อสันติ (2) สาระอยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี และ (3) สาระโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย คุณครูที่สนใจสามารถศึกษาและ ดาวน์โหลด แผนการสอนฟิสิกส์ ฟรี!!! ได้เลยครับ ผลการนำ แผนการสอนฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิด STS ไปใช้เป็นอย่างไร เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ

ตารางที่ 1  การจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006) สาระปรมาณูเพื่อสันติ

สาระ /

เนื้อหา

แผน

ขั้นการสอน STS approach

ของ Yuenyong (2006)

เวลา

(ชม.)

1. ปรมาณู
เพื่อสันติ
การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
– การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
– ไอโซโทป
– ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสี 

1
(L1-2-3)

1) ขั้นระบุประเด็นทางสังคม นักเรียนอ่านบทความและดูคลิปวีดิโอ เรื่อง รำลึกการทิ้งระเบิดปรมาณู และชี้ให้เห็นว่า แม้ปัจจุบันหลายประเทศจะมีระเบิดปรมาณู แต่ก็มีการทำสนธิสัญญาใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ รวมทั้งประเทศไทยด้วย และตั้งคำถามว่า “นักเรียนจะนำพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางสันติ อย่างไร”
2) ขั้นระบุแนวทางการหาคำตอบอย่างมีศักยภาพ นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอวิธีนำพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางสันติ ตามที่มีความสนใจ จากนั้นครูตั้งคำถามว่า “การจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้น เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง” เพื่อเป็นแนวทางในการหาความรู้
3) ขั้นต้องการความรู้ ครูให้ความรู้เกี่ยวกับปรมาณูหรืออะตอม โครงสร้างของอะตอม แล้วหาจำนวนโปรตอน นิวตรอนและอิเล็กตรอนจากสัญลักษณ์ของนิวเคลียสของธาตุ และเรียนรู้ประวัติ การค้นพบการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสในอะตอมจนนำไปสู่การสร้างระเบิดปรมาณู
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ1_1]

1

2
(L3)

3) ขั้นต้องการความรู้ (ต่อ) นักเรียนเรียนรู้ความหมายของธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี การเกิดและสมบัติของกัมมันตภาพรังสี จากไอโซโทปรังสี และทำกิจกรรมแบ่งกลุ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากธาตุกัมมันตรังสี และสรุปกิจกรรมด้วยคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากธาตุกัมมันตรังสี
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ1_2]

2

3
(L4-5)

4) ขั้นทำการตัดสินใจ นักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่อง “สงครามนิวเคลียร์” ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อย้ำให้นักเรียนรู้สึกว่า ต้องนำไปใช้ในทางสันติเท่านั้น จากนั้นครูตั้งประเด็นว่า “นักเรียนจะนำพลังงานปรมาณู มาใช้ในทางสันติ เพื่อพัฒนาอำเภอโนนนารายณ์อย่างไร” เพื่อให้เสนอทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกอย่างมีเหตุผล
5) ขั้นกระบวนการทางสังคม นักเรียนนำเสนอผลการตัดสินใจของกลุ่มตนเอง ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง ผู้นำท้องถิ่นหรือชาวบ้านในอำเภอโนนนารายณ์  แล้วเขียนสะท้อนผลการเผยแพร่ผลการตัดสินใจ (ดำเนินการนอกเวลาเรียน)

>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ1_3]

1

 ตารางที่ 2  การจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006) สาระอยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี

สาระ /

เนื้อหา

แผน

ขั้นการสอน STS approach

ของ Yuenyong (2006)

เวลา

(ชม.)

2. อยู่ปลอดภัยกับกัมมันตภาพรังสี
– การสลาย
ของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
– การทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี
– อันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและการป้องกัน 

4
(L1-2-3)

ครูกล่าวนำเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน ซึ่งถ้าผ่านเข้าไปในสิ่งมีชีวิต อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื้อเยื่อได้ และแนะนำให้รู้จักบริเวณที่มีกัมมันตภาพรังสีจากป้ายสัญลักษณ์ทรีฟอยล์ (Trefoil)
1) ขั้นระบุประเด็นทางสังคม นักเรียนอ่านข่าวเรื่อง มหันตภัยจากโคบอลต์ 60 เขียนและจัดกลุ่มคำถามเพื่อให้ได้ประเด็นว่า “นักเรียนจะจัดเก็บธาตุกัมมันตรังสีที่ใช้งานแล้วให้ปลอดภัยได้อย่างไร”
2) ขั้นระบุแนวทางการหาคำตอบอย่างมีศักยภาพ นักเรียนเสนอวิธีจัดเก็บธาตุกัมมันตรังสีที่ใช้งานแล้ว ให้ปลอดภัย ครูตั้งคำถามให้คิดและหาความรู้ต่อไปว่า “ทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ การจัดเก็บ และประชาชนทั่วไป มีความปลอดภัยด้วย”
3) ขั้นต้องการความรู้ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการสลายกัมมันตรังสีให้แอลฟา เบตา แกมมา และอนุกรมการสลายพร้อมทั้งหาสัญลักษณ์ของนิวเคลียสใหม่ที่เกิดขึ้น>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ2_1]

2

5
(L3)

3) ขั้นต้องการความรู้ (ต่อ) นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับ ครึ่งชีวิต กฎการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี กัมมันตภาพและค่าคงที่ของการสลายตัว และแก้โจทย์ปัญหาตามที่กำหนดให้
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ2_2]

1

6
(L3)

3) ขั้นต้องการความรู้ (ต่อ) นักเรียนทำการทดลองการอุปมาอุปมัยการทอดลูกเต๋ากับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ2_3]

2

7
(L4-5)

4) ขั้นทำการตัดสินใจ ครูเสนอแนะกฎความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทางรังสี จากนั้นอ่านสถานการณ์เรื่อง “เหตุการณ์อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ” ครูตั้งประเด็นว่า “นักเรียนจะประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันรังสีที่ดีและปลอดภัยมากที่สุด เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทำงานกับรังสีหรืออยู่กับรังสีอย่างมีความสุข ปลอดภัย ไร้กังวล ได้อย่างไร”
5) ขั้นกระบวนการทางสังคม นักเรียนนำเสนอผลการตัดสินใจ ต่อคณะผู้บริหารโรงเรียนและครู ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ครูฟิสิกส์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา แล้วเขียนสะท้อนผลการเผยแพร่ผลการตัดสินใจ (ดำเนินการนอกเวลาเรียน)
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ2_4]

1

 ตารางที่ 3  การจัดการเรียนรู้เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong (2006) สาระโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับประเทศไทย

สาระ /

เนื้อหา

แผน

ขั้นการสอน STS approach

ของ Yuenyong (2006)

เวลา

(ชม.)

3. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์สำหรับ
ประเทศไทย
– เสถียรภาพ
ของนิวเคลียส
– ปฏิกิริยานิวเคลียร์
– โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

 

8
(L1-2-3)

1) ขั้นระบุประเด็นทางสังคม  นักเรียนดูคลิปวีดิโอเรื่อง “อนาคตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย” และอ่านข่าวเรื่อง “ทำไม? คนอีสานต้องค้านโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์” จากนั้นตั้งประเด็นว่า “ถ้ารัฐบาลอนุมัติให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในพื้นที่อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไร”
2) ขั้นระบุแนวทางการหาคำตอบอย่างมีศักยภาพ  นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้เสนอข้อกังวลใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นักเรียนระดมความคิด เสนอวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่ได้รับมอบหมายเพื่อนำมาเสนอในชั้นเรียน
3) ขั้นต้องการความรู้  ครูให้ความรู้เกี่ยวกับ เสถียรภาพของนิวเคลียส แรงนิวเคลียร์ รัศมีของนิวเคลียส ความสัมพันธ์ระหว่างมวลและพลังงานของไอสไตน์ การหาพลังงานยึดเหนี่ยว และพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออน
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ3_1]

2

9
(L3)

3) ขั้นต้องการความรู้ (ต่อ) นักเรียนศึกษาวิธีเขียนสมการแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยาฟิชชันและปฏิกิริยาฟิวชัน และชี้ว่าปฏิกิริยาลูกโซ่จากฟิชชัน ทำให้เกิดพลังงานมหาศาล และควบคุมด้วยเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ3_2]

1

10
(L3-4-5)

3) ขั้นต้องการความรู้ (ต่อ) นักเรียนเสนอผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อกังวลใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จากนั้นเรียนรู้เรื่องเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
4) ขั้นทำการตัดสินใจ นักเรียนได้รับข้อมูลเชิงบวกและเชิงลบเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อตัดสินใจ 2 ประเด็นคือ “ควรสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยหรือไม่” และ “การให้ทุนแก่ข้อเสนอโครงการวิจัยพลังงานทดแทน”
5) ขั้นกระบวนการทางสังคม นักเรียนนำผลการตัดสินใจไปตั้งกระทู้บนเว็บไซต์ www.krusmart.com เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลทั่วไปมาให้ข้อเสนอแนะ เก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แล้วเขียนสะท้อนผลการเผยแพร่ผลการตัดสินใจ
>> ดาวโหลดฟรีแผนการสอนฟิสิกส์ คลิก [แผนการสอน STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์สาระ3_3]

2

 หมายเหตุ :: แนะนำเว็บไซต์เด็กฟิสิกส์ :: http://dekphysics.com/forum/index.phpLeave a Comment