[ตัวอย่าง] ตารางโครงสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ตัวอย่างการสร้างแบบวัดด้านจิตพิสัย

table-structureตัวอย่างตารางโครงสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย จำนวนข้อ
1. นักเรียน 1.1 เพศและระดับชั้น1.2 เปอร์เซ็นต์การเข้าชั้นเรียน1.3 ระดับความสนใจต่อวิชา

1.4 การมีบทบาทและร่วมกิจกรรมกลุ่ม

1.5 ทำงานและนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

1

1

1

1

1

2. ครูผู้สอน 2.1 ชื่อสกุล2.2 การตรงต่อเวลาในการเข้าสอน/เลิกสอน2.3 ความสม่ำเสมอในการเข้าสอนตามตารางสอน

2.4 การเตรียมและการจัดลำดับการสอน

2.5 การแจ้งแผนการสอนให้ทราบล่วงหน้า

2.6 ความสามารถในการถ่ายทอด

2.7 การให้นักเรียนเข้าพบนอกเวลาเรียน

2.8 การวางแผนกับผู้เรียนกำหนดรูปแบบการสอน

1

1

1

1

1

1

1

1

3. รูปแบบการสอน 3.1 สอนได้ครบตามหลักสูตร3.2 สอนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้3.3 กระตุ้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์

3.4 การแจกเอกสารและบอกแหล่งความรู้ล่วงหน้า

3.5 การจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย

3.6 การเปิดโอกาสให้ซักถาม

1

1

1

1

1

1

4. สื่อการสอน 4.1 มีการใช้สื่ออย่างหลากหลาย4.2 การใช้สื่อที่เหมาะกับเนื้อหาและรูปแบบการเรียน 1

1

5. งานที่มอบหมาย 5.1 มีปริมาณเหมาะสม5.2 ตรวจและแจ้งผลงานนักเรียนทุกครั้ง 1

1

6. การวัดและการ     ประเมินผล 6.1 มีความหลากหลาย6.2 มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและตรงตามวัตถุประสงค์6.3 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 1

1

 

1

7. อื่นๆ 7.1 ข้อคิดเห็นอื่นๆ 1
  รวม 27

จัดทำและเผยแพร่โดย : นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

อ้างอิง ::
1. แบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
2. อุทุมพร ทองอุไทย. การประเมินอาจารย์:วิจัยและเครื่องมือ. กรุงเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
3. สสวท. เอกสารการสอนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู. กรุงเทพมหานคร:ม.ป.ท., 2545.

ตัวอย่างแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) โดยนักเรียน

คำชี้แจง :: ให้นักเรียนเติมคำหรือข้อความลงในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย  /  ในช่องระดับการประเมินที่ตรงกับความเห็นของนักเรียนมากที่สุด 5 ระดับที่กำหนดให้ คือ 5 = มากที่สุด 4 = มาก    3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลนักเรียนผู้ประเมิน

ชื่อครูผู้สอน…………………………………….…รหัสวิชา………….….

ภาคเรียนที่……..ปีการศึกษา…………………นักเรียนระดับชั้น ม…../…..  เพศ (  ) ชาย   (  ) หญิง

ตอนที่ 2 การจัดการเรียนการสอน

รายการประเมิน 5 4 3 2 1
1. นักเรียนมีความสนใจวิชานี้อยู่ในระดับ          
2. ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน          
3. นักเรียนมีบทบาทและร่วมกิจกรรมกลุ่ม          
4. นักเรียนทำงานและเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย          
5. นักเรียนมีส่วนร่วมกับผู้สอนในการกำหนดรูปแบบการเรียนการสอน          
6. ผู้สอนได้ชี้แจงแผนการสอนให้นักเรียนทราบ ก่อนเริ่มการสอน          
7. ผู้สอนตรงต่อเวลาในการเข้าสอนและเลิกสอน          
8. ผู้สอนมีความสม่ำเสมอในการเข้าสอนตามตารางสอน          
9. ลักษณะการสอนของผู้สอนแสดงว่ามีการเตรียมการสอนที่ดี          
10. ผู้สอนมีความสามารถในการสอนหรืออธิบายให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา          
11. ผู้สอนให้โอกาสนักเรียนเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำนอกเวลาเรียน          
12.ผู้สอนสอนได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของวิชา          
13.ผู้สอนสอนได้ครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดในหลักสูตร          
14.ผู้สอนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์          
15.ผู้สอนได้แจกเอกสารและบอกแหล่งความรู้ล่วงหน้าก่อนเรียน          
16.ผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม          
17.ผู้สอนเปิดโอกาสในชั้นเรียนให้นักเรียนซักถาม แลกเปลี่ยนความเห็น          
18.สื่อการสอนที่ผู้สอนใช้ในการเรียนการสอนมีความหลากหลาย          
19.สื่อการสอนที่ผู้สอนใช้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา          
20.งานที่ผู้สอนมอบหมายให้ทำมีปริมาณเหมาะสม          
21.ผู้สอนได้ตรวจและแจ้งผลงานให้นักเรียนทราบทุกครั้ง          
22.การวัดผลการเรียนของผู้สอนมีความเหมาะสมและหลากหลาย          
23.การวัดผลการเรียนของผู้สอนมีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน          
24.ผู้สอนได้นำผลการวัดและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน          


จัดทำและเผยแพร่โดย
นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาการวัดและประเมินผล หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครูLeave a Comment