Latest มุมผู้เรียน News

กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่มเพื่อนแท้ เก่ง ดี มี ประโยชน์ นวัตกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง

กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา อุดมการณ์เพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน : เก่ง ดี มีประโยชน์ คุณสมบัติเพื่อนแท้ : มารยาทดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน ดำรงตนเสียสละ ...

ครูนักประชาธิปไตย จุดเริ่มต้นสร้างสังคมประชาธิปไตย ลักษณะครูที่เป็นนักประชาธิปไตย ปลูกฝังยุวชนประชาธิปไตย

ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนค่อนข้างมากต่อการสร้างและหล่อหลอมเด็กไทยให้มีแนวคิดและพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย คือ ครูผู้สอน จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น “นักประชาธิปไตย” ...

[แชร์กันพลาด] ปฏิทินสอบโควตา มข. 2560 ปฏิทินสอบรับตรง ม.ขอนแก่น 2560 กำหนดการรับตรง มข. 2560

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งปฏิทินสอบโควตาปีการศึกษา 2560 สำหรับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ระดับชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 จะได้วางแผนเตรียมตัวสมัครสอบรับตรง ...

เส้นทางพยาบาลสี่เหล่าทัพ เรียนพยาบาลทหารดีอย่างไร เตรียมตัวสอบพยาบาลทหาร สมัครอย่างไร

ข้อดีของการเป็นพยาบาลทหาร ข้อดีก็คือ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับราชการเป็นทหารในหน่วยที่ตนเองบรรจุ ได้รับพระราชทานยศ มีโอกาสได้เติบโต เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลา ...

คะแนนวิชาสามัญ ม.6 ปี 2559 ผลสอบวิชาสามัญ ภาพรวมระดับประเทศ ปี 2559 ผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปี 2559

สทศ.ได้ประกาศผลสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2559 ที่ผ่านมา ในรายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาคณิตศาสตร์ 2 และ ...

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. 58 (ทุกวิชา) ข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น ปี 2558 ข้อสอบเข้า ม.ขอนแก่น 2558

รวมข้อสอบโควตา ม.ข. ปี พ.ศ. 2558 (ทุกวิชา) สำหรับนำไปฝึกฝนประกอบการเรียนรู้ ข้อสอบโควตา ม.ข. ภาษาไทย ปี พ.ศ. 2558 >> [รหัสวิชา 01 ภาษาไทย] ข้อสอบโควตา ม.ข. สังคมศึกษา ปี พ.ศ. 2558 >> [รหัสวิชา 02 ...

[เน้นๆ] ทบทวนเรื่อง Tense รู้จัก Tense หลักการใช้ Tense 12 Tense สรุปเรื่อง Tense ก่อนสอบทุกสนาม

Tense หรือ กาล (หรือ เวลา) คือ วิธีที่ใช้บอกเวลาว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ใช้เพื่อแสดงเวลาหรือกาล เช่น วิ่งมาแล้ว (อดีต), วิ่ง (ปัจจุบัน), หรือ จะวิ่ง ...