[ประเมิน คศ.3] ว17 ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ไม่ยาก! ประเมินชำนาญการพิเศษ ผ่าน คศ.3 รับเบิล 5600

 ขณะที่คุณครูทุกท่านยังมีคุณสมบัติ (ตามบทเฉพาะกาล) ใน การประเมินวิทยฐานะแบบ ว17 (ตามหนังสือที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) ยังไม่ได้ยกเลิก คุณครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และมีคุณสมบัติต้องรีบแล้วครับ
        ANANTASOOK ขอรวบรวมและนำเสนอกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แบบเสนอและแบบรายงานที่ต้องจัดเตรียมในการขอประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครู สายงานการสอน การประเมินวิทยฐานะแบบ ว17 (ตามหนังสือที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) พร้อมทั้งตัวอย่างการเขียนเอกสารจากการประเมินวิทยฐานะของครูรัสนา อนันตสุข สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูที่กำลังจะประเมิน 5,600 ทำวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ดังนี้

ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ การต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อคือ
     1) ดํารงตําแหนงครูที่มีวิทยฐานะครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเทาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันมาแลวไมนอยกวา1 ป นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
     2) มีภาระงานสอนไมต่ำกวาภาระงานขั้นต่ำตามที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
     3) ไดปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบดานการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียนยอนหลัง 2 ป ติดตอกัน นับถึงวันที่ยื่นคําขอ

เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
          1. คู่มือ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552) คลิก >> [คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯให้มีวิทยฐานะฯ]
          2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกตำแหน่ง (ก.ค.ศ.1) คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.1]
               (:) ตัวอย่างแบบ ก.ค.ศ.1 ของ ครูรัสนา อนันตสุข   คลิก >> [แบบ กคศ1 (รัสนา อนันตสุข)]
          3. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (ก.ค.ศ. 2) คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.2]
              (:) ตัวอย่างแบบ ก.ค.ศ.2 ของ ครูรัสนา อนันตสุข   คลิก >> [แบบ กคศ2 (รัสนา อนันตสุข)]
          4. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานการสอน (ก.ค.ศ. 3/1) คลิก >> [แบบ ก.ค.ศ.3]
              (:) ตัวอย่างแบบ ก.ค.ศ.3/1 ของ ครูรัสนา อนันตสุข  คลิก >> [แบบ กคศ3 (รัสนา อนันตสุข)]

         5. วิธีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทีเฉลี่ย (T-score) คลิก >> [วิธีการแปลงคะแนนให้เป็นคะแนนทีเฉลี่ย]

            เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท/เดือน (เบิลอีก 5,600 บาท) จากการมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คือ ก้าวสำคัญอันดับที่สองของการก้าวสู่การมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นและมีเงินจากการมีวิทยฐานะอื่นตามมา (เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ) ซึ่งจะทำให้ครูได้รับผลตอบแทนที่คุ้มเหนื่อยกับการทุ่มเทเสียสละทำงานพัฒนาผู้เรียน และมีกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนยิ่งขึ้นไป ขอให้ผ่านการประเมิน 5,600 กันทุกคนครับ และเตรียมพร้อมกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ต่อไปLeave a Comment