การหาคะแนนทีเฉลี่ย Average T Score เพื่อกรอกแบบ ก.ค.ศ.3 ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17/2552

คะแนนที (Tscore) เป็นคะแนนที่นำคะแนนดิบมาผ่านขั้นตอนทางสถิติ ทำให้สามารถวัดได้ว่าผู้เข้าสอบมีความสามารถเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบ(ในวิชาเดียวกัน)ทั้งหมด สามารถบอกได้มีคนเก่งกว่าเรากี่คน และเราทำคะแนนชนะผู้อื่น อยู่กี่คน

ในการคำนวณคะแนนที เราจะหาคะแนนซี (Z score) ก่อน โดย คะแนนซีของคะแนนค่าใด ๆ คำนวณได้จากสูตร

คะแนนซี (Z-score) ของคะแนนใดๆ = [คะแนนนั้น-คะแนนเฉลี่ย]/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คะแนนใดที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยจะได้คะแนนซี เท่ากับศูนย์ คะแนนที่มีค่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยจะได้คะแนนซีที่มีค่าติดลบ ดังนั้น เราจึงนิยมแปลงคะแนนซี ให้เป็นคะแนนที เพื่อให้พ้นค่าติดลบเหล่านี้โดยใช้สูตร

คะแนนที (T-score) ของคะแนนใดๆ = [คะแนนซี (Z-score) x 10] + 50

T-scoreการหาคะแนนทีเฉลี่ย Average T Score ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อกรอกแบบ ก.ค.ศ.3  ในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว 17/2552 ทำได้ตามวิธีดังนี้ 
ดาวน์โหลดเอกสาร :>> [วิธีการหาค่า T score เพื่อกรอกในแบบ ก.ค.ศ.3 ตามเกณฑ์ ว17]

ขอขอบพระคุณเอกสารการคิดคะแนนทีเฉลี่ย Average T Score ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ จาก
ครูกัมปนาท สุขสงวน 
ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) อ.พยุห์ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 
E-mail : nartslife@hotmail.com

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
1.  T-score คืออะไร [http://www.electron.rmutphysics.com/TScore/page1.html]
2. การคิดคะแนนทีปกติ [http://www.electron.rmutphysics.com/TScore/page2.html]3 Comments

  1. somponn says:

    ขอบคุณมากค่ะ

  2. ประภาพร says:

    ขอบคุณสำหรับข้อมูลในการทำวิทยฐานะชำนาญการนะค่ะ

Leave a Comment