การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การอ่านออกเสียงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ถูกต้อง การอ่านออกเสียงพระนาม ในหลวง ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พระปรมาภิไภย : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คำอ่าน ออกเสียงพระปรมาภิไภย ในหลวง ร.10

พระ-บาด-สม-เด็ด-พระ-ปะ-ระ-เมน-ทะ-ระ-รา-มา-ทิบ-บอ-ดี-สี-สิน-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-มะ-หิ-สอน-ภู-มิ-พล-ราด-ชะ-วะ-ราง-กูน-กิ-ติ-สิ-หริ-สม-บูน-อะ-ดุล-ยะ-เดด-สะ-หยา-มิน-ทะ-รา-ทิ-เบด-ราด-วะ-โร-ดม-บอ-รม-มะ-นาด-บอ-พิด-พระ-วะ-ชิ-ระ-เกล้า-เจ้า-อยู่-หัว

พระนามาภิไธย : สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี

คำอ่านออกเสียงพระนามาภิไธย

สม-เด็ด-พระ-นาง-เจ้า-สุ-ทิ-ดา-พัด-ชะ-ระ-สุ-ทา-พิ-มน-รัด-พระ-บอ-รม-มะ-รา-ชิ-นีLeave a Comment