แก้วน้ำคุณธรรม แก้วสื่อสารอุดมการณ์คุณธรรม ประจำใจ โดย ตาเบาสกรีน โรงเรียนตาเบาวิทยา

moral-cup-teamแก้วน้ำคุณธรรม เป็นนวัตกรรมหนึ่งของโครงงานคุณธรรม ในการเสริมสร้างคุณธรรมประจำตนของนักเรียนโรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนแต่ละคนจะมีพยัญชนะขึ้นต้นชื่อและสกุลที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละพยัญชนะนั้นถูกนำมาเชื่อมโยงกับคำคุณธรรม เพื่อเป็น “อุดมการณ์คุณธรรม” ประจำใจ ที่จะยึดถือปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในทุกโอกาส จนเกิดเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนในตัวบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนชื่อ “ตาเบา วิทยา” นักเรียนผู้นั้นจะมีคุณธรรมประจำตน 2 ข้อตามพยัญชนะขึ้นต้นของชื่อและสกุลว่า “ตรงต่อเวลา” และ “วินัย” ตามที่ปรากฎในแบบฝึกคัดไทยใหม่ (นวัตกรรมอีกหนึ่งรายการ) ทั้งนี้ คำคุณธรรมดังกล่าวจะถูกสื่อสารและนำเสนอผ่านแก้วน้ำ เป็น “แก้วน้ำคุณธรรม” ประจำตน โดยได้ริเริ่มจัดทำเป็นต้นแบบให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจำนวน 19 ท่าน และกำลังเผยแพร่แนวคิดดีดีนี้สู่สังคม

แก้วนำคุณธรรมนี้ เป็นแก้วเซรามิคสีขาว ขนาดความสูง 9 เซนติเมตร ปากกว้าง 7.5 เซนติเมตร มีหูจับ สะดวกต่อการใช้งาน และสะดุดตาด้วยลวดลายงานสกรีนที่ออกแบบโดยสมาชิกของร้านตาเบาสกรีน (หนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน) ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การมีงานทำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในคาบที่ 8 ของทุก ๆ วันอังคาร โดยราคาแก้วพร้อมสกรีนคำคุณธรรม ราคาตกอยู่ที่ 100 บาทต่อใบเท่านั้น

แก้วน้ำคุณธรรม เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการออกแบบชิ้นงาน รวมกับ การสื่อสารอุดมการณ์คุณธรรมสู่สังคม นักเรียนได้ร่วมสรรหาคำคุณธรรมและคติพจน์ประจำใจร่วมกับเจ้าของแก้วน้ำ จากนั้นได้ลงมือปฏิบัติจริงในช่วงของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จนได้แก้วน้ำคุณธรรมที่เจ้าของรักและพึงพอใจ กิจกรรมดังกล่าวนี้ นับได้ว่า ได้ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ จุดประกายความคิด และมุ่งมั่นในการสื่อสารถ้อยคำที่มีพลังของความดีงาม ผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสิ่งพิมพ์ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพ มีรายได้ ฝึกการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียน สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้เรียนที่เกิดทักษะพื้นฐานที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองความต้องการตามแนวนโยบายของรัฐบาลเพื่อก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0

moral-cup-tabao1นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา กล่าวว่า “การปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียน จากชื่อและนามสกุลของตนเอง ผ่านแก้วน้ำคุณธรรมและสื่ออื่นๆ ของตาเบาสกรีน จะช่วยย้ำเตือนให้แต่ละคนได้ยึดมั่นในอุดมการณ์คุณธรรมที่ถูกต้องชอบธรรมจนติดเป็นนิสัย รวมทั้งเป็นการสื่อสารถ้อยคำแห่งความดีสู่สังคม ช่วยสร้างสำนึกใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม สิ่งนี้จึงเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้”

หมายเหตุ :
บทความนี้เขียนโดย : นางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์
ครูที่ปรึกษา ตาเบาสกรีน : นายวัชรพล เที่ยงปา และนางสาวสาวิตรี ประโยครัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุขLeave a Comment