การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560

obec-journeyนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 มี 13 ข้อ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
4. โรงเรียนคุณธรรม
5. STEM Education
6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
8. การพัฒนาครูแนวใหม่
9. การพัฒนาโรงเรียน ICU
10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
11. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
12. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน

การดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนตาเบาวิทยา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 8 นโยบาย มีดังนี้
3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
4. โรงเรียนคุณธรรม
5. STEM Education
6. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net
7. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
8. การพัฒนาครูแนวใหม่
10. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
12. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
13. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนLeave a Comment