Latest พัฒนาก่อนแต่งตั้ง News

[เส้นทางผู้บริหาร] เส้นทางก้าวสู่ผู้บริหารสถานศึกษา เส้นทางสอบรอง ผอ. เส้นทางสอบผู้อำนวยการโรงเรียน

เส้นทางหนึ่งของความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา คือ การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งครูที่สนใจเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ...