ชมรมครู สควค. อบรมผลิตสื่อการเรียนรู้โปสเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

DSC0919410-11 ตุลาคม 2552 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) โดยการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 42,500 บาท จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อการเรียนรู้ประเภทแผนภาพประกอบการศึกษา (โปสเตอร์) สำหรับครู สควค. ณ ห้อง 1407 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นLeave a Comment