เครือข่ายครู สควค.-ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง อบรมนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

tsmt2554_2tsmt2554_1

18-20 มกราคม 2555 [โครงการปี ก.ศ. 2554] :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) และ [นายวิฑูรย์  สืบโมรา : ประธาน] เครือข่ายครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 180,000+500,000 = 680,000 บาท จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และความร่วมมือของโรงเรียนสุรนารีวิทยา และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพคร เพื่อเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และงานประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2″ ณ ห้อง 1447 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นLeave a Comment