ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ อบรมการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในการจัดการเรียนรู้

satellitepic10 ธันวาคม 2554 :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 15,000 บาท) ร่วมกับ ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและนักเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ของที่ระลึกที่ชมรมจัดทำขึ้น สำหรับการอบรมครั้งนี้

á¡éÇ¡Òá¿ 2Leave a Comment