การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย STS ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ที่ Hong Kong [EAI Conference; Hongkong]

EAI-conference15-17 ธันวาคม 2553 :: ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd East Asian International Conference on Teacher Education ภายใต้หัวข้อ Teacher Education for the Future-International Perspectives. ณ The Hong Kong Institute of Education เกาะฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผมได้มีส่วนร่วมในการประชุมวิชาการและได้รับความรู้ต่าง ๆ ดังนี้
1. เสนอผลงานวิทยานิพนธ์ แบบบรรยาย เรื่อง Grade 12 Students’ Decision Making Process in Physics  Learning about Nuclear Physics Through Yuenyong (2006) Science Technology and Society (STS) Approach. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

2. เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากต่างประเทศ ซึ่งพบว่า ผลงานของนักศึกษาจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพที่เน้นการตีความ เช่น ระดับ ป.โท จะตีความพฤติกรรมของนักเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีกระบวนการตัดสินใจอย่างไร มีความรอบรู้เชิงวิทยาศาสตร์อย่างไร หรือ ระดับ ป.เอก จะตีความพฤติกรรมของครูผู้สอน ขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนว่า มีการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) อย่างไร สอนนักเรียนให้เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อย่างไร เป็นต้น ส่วนนักศึกษาจากต่างประเทศที่นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ก็มีหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ โดยในส่วนที่มีโอกาสเข้าฟังจะเป็นการศึกษาด้วยวิธีวิทยาการวิจัยแบบผสมผสาน คือ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณร่วมกับเชิงคุณภาพ มีการวัดผลประเมินผลก่อนเรียน-หลังเรียน ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกับการตีความพฤติกรรมอย่างอื่นของผู้เรียน

3. เข้ารับชมและรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ของอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศไทยและจากต่างประเทศ ได้เห็นรูปแบบการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจ ของแต่ละประเทศ ได้ทราบรูปแบบการพัฒนานักเรียนและนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพครู ของประเทศต่างๆ ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันกับที่มีการดำเนินการในประเทศไทย

4. ครูในอนาคต ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักวิจัย มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอยู่เสมอ สามารถใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และเป็นมืออาชีพในการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

Sakanan ANANTASOOK abstract and presentation

Name: Mr. Sakanan ANANTASOOK
Co-author 1: Dr. Chokchai YUENYONG
Affiliation: Science Education Program, Faculty of Education, Khon Kaen University
Paper Title: Grade 12 Students’ Decision Making Process in Physics Learning about Nuclear Physics through Science Technology and Society Approach
Sub-theme: Teaching Pedagogy/Teaching Strategies
Presentation Language: English
Abstract: This study reported Grade 12 students’ decision making process in learning about nuclear physics through science technology and society (STS) approach. The participants were 42 Grade 12 students in a school of Surin province, Thailand. The nuclear physics unit through STS approach was developed based on framework of Yuenyong (2006) that consisted of five stages including (1) identification of social issues, (2) identification of potential solutions, (3) need for knowledge, (4) decision-making, and (5) socialization stage. This intervention had carried out for 6 weeks. Methodology regarded interpretive paradigm. Students’ decision making process was interpreted from participant observation and nuclear physics protocol. Findings revealed the different students’ decision making process between high and low ability students.  The categories of decision making also were discussed regarding students’ ability and values. The findings revealed that students have chance to learn science concerning with the relationship between science, technology, and society through their giving reasons about issues related to nuclear physics issues. The paper will discuss implications of these for science teaching and learning through STS in Thailand.

Reference No.: Rd5-ID521; The 2nd East Asian International Conference on Teacher Education Research (15-17 Dec 2010)

 Leave a Comment