โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ.โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 โรงเรียน (1 ใน 100 โรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ได้แก่ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา) ที่เข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ปีการศึกษา 2562 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน ทักษะชีวิต ทักษะสุขภาพ ทักษะวิชาการ

ดำเนินการโดย : นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สนับสนุนโดย : ดร.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาLeave a Comment