Latest การศึกษาของไทย News

พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

…การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง ...

การประเมินผล PISA ตัวอย่างข้อสอบ PISA และข้อมูล PISA ประเทศไทย

PISA มาจากคำว่า Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ ...

ระบบการศึกษาของประเทศไทย ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...

ระบบตกซ้ำชั้น การแก้ปัญหาที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นสำคัญ

               การที่มีคนเห็นต่าง ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยเรื่อง ระบบตกซ้ำชั้นของนักเรียน นั้น ที่จริง มีความเชื่อกันคนละอย่าง กลุ่มที่เชื่อเรื่อง ต้องซ้ำชั้น เพราะ ...

ความแตกต่างระหว่างการศึกษาฟินแลนด์และการศึกษาไทย

เด็กฟินแลนด์ มีทักษะทางปัญญาสูงที่สุด เด็กไทย … เรียนเพื่อสอบ มากไปไหม !!!

[ความจริงการศึกษาไทย] การศึกษาไทย เหตุที่ยังไม่พัฒนา เพราะระบบการศึกษาขั้นเทพ

ความจริงของการศึกษาไทย (จริงไม่จริง ไม่รู้ แต่คนที่สะท้อนเรื่องนี้ มันโดนมาก!) 1. โรงเรียนรัฐบาล เรียนหนัก วันละ 7-8 คาบ 2. เมื่อมีคาบว่าง คุณครูวิชาใดวิชาหนึ่ง มักขอ.. 3. โรงเรียนเอกชน ...

อันดับการศึกษาไทยของ WEF มองที่ศักยภาพในการแข่งขัน

      จากผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาไทย ปี 2555-2556 ของ เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) หรือเวทีเศรษฐกิจโลก จัดให้ไทยอยู่อันดับที่ 8 รั้งท้ายอาเซียนในหลายประเด็น หลายท่านอาจจะสงสัยว่า ...