Latest การศึกษาของไทย News

วาทะสำคัญทางการศึกษา : คนรวยกำหนดหลักสูตรการศึกษา คนจนเรียนปริญญาทำงานให้คนรวย

“คนรวยเป็นคนกำหนดหลักสูตรการศึกษา ส่วนคนจนเรียนปริญญาเพื่อทำงานให้คนรวย” คือ วาทะสำคัญทางการศึกษา ของ โรเบิร์ต คิโยซากิ เจ้าของหนังสือ Best seller พ่อรวยสอนลูก, เงินสี่ด้าน Robert Kiyosaki ...

หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ ดาวน์โหลดฟรี ในรูปแบบไฟล์ PDF และ E-book มานะ มานี

แบบเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 12 เล่ม มีการใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2537 หนังสือเรียนภาษาไทยอันทรงคุณค่า ...

พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

…การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดา อันเป็นความรู้เบื้องต้น เมื่อเจริญเติบใหญ่ขึ้น ก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับวิชาความรู้สูง ...

การประเมินผล PISA ตัวอย่างข้อสอบ PISA และข้อมูล PISA ประเทศไทย

PISA มาจากคำว่า Programme for International Student Assessment คือ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจว่าระบบการศึกษาของประเทศได้เตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ ...

ระบบการศึกษาของประเทศไทย ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ระบบการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 มีการจัดระบบการศึกษาขั้นประถมศึกษา 6 ปี (6 ระดับชั้น) การศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ...

ระบบตกซ้ำชั้น การแก้ปัญหาที่ไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นสำคัญ

               การที่มีคนเห็นต่าง ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยเรื่อง ระบบตกซ้ำชั้นของนักเรียน นั้น ที่จริง มีความเชื่อกันคนละอย่าง กลุ่มที่เชื่อเรื่อง ต้องซ้ำชั้น เพราะ ...

ความแตกต่างระหว่างการศึกษาฟินแลนด์และการศึกษาไทย

เด็กฟินแลนด์ มีทักษะทางปัญญาสูงที่สุด เด็กไทย … เรียนเพื่อสอบ มากไปไหม !!!