ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI สำหรับการบริหารงาน ความเข้าใจ AI เบื้องต้น

” ปัจจุบัน AI เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคสำหรับภาคธุรกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและการทำงานของภาครัฐ ดังนั้น การเรียนรู้และทำความเข้าใจต่อเทคโนโลยี AI จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในยุคที่ AI สามารถจัดการกับเรื่องรอบตัวของเราในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะและต้องยกระดับการทำงานที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ AI เบื้องต้นและช่วยสร้างแนวคิดในการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการและการทำงานของรัฐบนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างอัจฉริยะ “

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ

ดาวน์โหลด ฟรี! หนังสือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  >> [AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์] โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) AI สำหรับการบริหารงาน AI สำหรับการบริการภาครัฐLeave a Comment