คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 2561 (สำรวจข้อมูล)

โครงการอบรมและพัฒนาความรู้ สู่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักสูตร 2 วัน (สรุปเนื้อหาและข้อสอบ) จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ...

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง [E-BOOK สรุปเนื้อหา สอบศึกษานิเทศก์]

E-book สอบศึกษานิเทศก์ 2561 ภาค ก ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ ของ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ศึกษานิเทศก์) ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ...

[CBSEL วันที่ 16 บ่าย] อภิปราย โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษา เติ้งเหวย (โรงเรียนประถมเฉาหยาง) และผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉินหยี ...

[CBSEL วันที่ 16 เช้า] การสอนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่จีนต้องเผชิญในยุคข้อมูลข่าวสาร (13 พ.ย. 2560; SAKANAN)

ชื่อวิชา การสอนในชั้นเรียนบนหลักความรู้คู่คุณธรรม สถานการณ์ที่ประเทศจีนต้องเผชิญกับการศึกษาในยุคข้อมูลข่าวสาร วิทยากร รศ. จางเหลียง สถาบันวิจัยทางหลักสูตรและการสอน ...

คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS” คุณลักษณะครู สพม. 33 “KRUDEE” คุณลักษณะนักเรียน สพม. 33 “DEKSAREN”

Smart director คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS” C = Change = ผู้นำการเปลี่ยนแปลง H = Human Ability = ผู้มีศักยภาพ A = Achievement = เน้นที่ผลสัมฤทธิ์ N = Nice = ดี G = Good Governance = มีหลักธรรมมาภิบาล S = Service Mind = มีจิตบริการ Smart Teacher คุณลักษณะของครู ...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนในโครงการ SAKURA Science Plan for Administrators (FY2017) ที่ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนในโครงการ SAKURA Science Plan for Administrators (FY2017) ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Sakura Exchange Program in Science ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Japan Science and Technology Agency ...

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ศน. 2561

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบศึกษานิเทศก์ 2561 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ (เพราะเป็นข้อมูลสมมติขึ้น) ...

คำกล่าวแสดงความรู้สึกในพิธีปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน CBSEL-CHAINA

คำกล่าวแสดงความรู้สึกต่อหลักสูตร โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ในต่างประเทศ ตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน ...

[ปาฐกถา] ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 งานเสวนาภาวะผู้นำทางการศึกษาไทยและจีน

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ตัวแทนกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา CBSEL-CHINA 2017 นำเสนอปาฐกถาเรื่อง “ภาวะผู้นำของผู้บริหารมัธยมศึกษากับการศึกษายุคไทยแลนด์ ...