คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-book สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2562 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน [E-book สรุปเนื้อหา กฎหมายสอบ รอง ผอ.]

E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2562 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ...

ภาพนารายณ์แปลงรูป ในตราโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา มีความหมายอย่างไร รู้จักวิชานารายณ์แปลงรูป อิติปิโส 8 ทิศ

ภาพ “พระนารายณ์” หรือ “พระวิษณุ” ในโลโก้โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  เป็นภาพใช้แทน “นารายณ์แปลงรูป” หรือ “นารายณ์อวตาร” “พระนารายณ์” หรือ “พระวิษณุ” หนึ่งในมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ...

แบบเรียนรู้ ก ข ค ใหม่ สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม แบบคัดไทย ก-ฮ คุณธรรม

โปสเตอร์แบบเรียนรู้ ก ข ค สร้างสำนึกพลเมืองไทย ด้วยประชาธิปไตยเชิงคุณธรรม : สื่อประกอบการนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2560 จัดทำโดย ...

[สภานักเรียน] การเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ต้องเป็นแบบใด ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

การจะเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนั้น ประชาชนจะต้องเข้าใจและมีวิถีชีวิตในลักษณะประชาธิปไตย โดยจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพ สันติสุข และเสรีภาพ คือประชาชนในสังคมมีความสงบสุข ...

สรุป ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คืออะไร เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) 6 ยุทธศาสตร์ชาติมีอะไรบ้าง

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) คืออะไร ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นภาพฝันของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ...

[นคว.] ผลงานนักเรียน คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ผลงานโรงเรียนขนาดกลาง (31 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน)

A : ผลงานนักเรียนโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา B : ผลงานคุณครูโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา C : ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 1-6 พฤศจิกายน 2561 : นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ...

ข่าวสาร ภารกิจและความเคลื่อนไหว ของผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ปีการศึกษา 2561 (ผอ.ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข)

25 ตุลาคม 2561 : ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ...

อปริหานิยธรรม 7 หลักธรรมนวัตกรรมประชาธิปไตย ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (republic) ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ ...