คลิปบรรยายกฎหมาย

Latest News View All News »

[สคริปต์งานบวช] คำกล่าวงานบวช คำกล่าวประธานงานบวช คำกล่าว ผอ. ในงานอุปสมบท ของครูในโรงเรียน (คำกล่าว ผอ. งานบวชครู)

เรียน ท่าน ……. ประธานในพิธีที่เคารพ คุณพ่อ คุณแม่และญาติของนาคเบริ์ด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ...

ที่มาวันกัญชาโลก งานวันกัญชาโลก ประวัติวันกัญชาโลก 20 เมษายน งานกัญชาโลกประเทศไทย 420 คืออะไร?

จุดกำเนิดของ 420 มาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากโรงเรียน San Rafael รวมตัวกันเพื่อทำภาระกิจลับ ค้นหาไร่กัญชาร้าง ที่ได้รับบอกเล่าจากอาจารย์ในห้องเรียน ว่ามีอยู่ในแถบนั้น โดยเด็กกลุ่มนี้ใช่ชื่อกลุ่มว่า ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ขอรับสนับสนุนสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย ปี 2562

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอโนนนารายณ์ (ในอำเภอโนนนารายณ์มี 3 โรงเรียน อีกสองโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก) และเป็นอำเภอขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์ ...

คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” และการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น กรมอนามัย

25-26 มีนาคม 2562 : ผู้บริหาร (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และคณะครู (นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ และนายพยงค์ สันทาลุนัย) เข้าร่วมประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ...

คุณลักษณะ ครูดี 4.0 ครูไทยในยุค 4.0 ควรเป็นอย่างไร ครูดี 4.0 ในมูลนิธิสยามกัมมาจล ครูยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร

คุณลักษณะครูดี 4.0 มีดังนี้ 1. ครูมี Growth Mindset 2. ครูเปลี่ยนห้องเรียน 3. ครูเปลี่ยนการสอน 4. ครูแสวงหาความรู้ใหม่ และใช้ IT เป็น 5. ครูผู้เข้าใจสถานการณ์สังคม(จับชีพจรของสังคม) และชุมชนได้ ...

ผู้หญิงควรมีลูกกี่คน ผู้หญิงควรตั้งท้องกี่ครั้ง ผู้หญิงไม่ควรมีลูกมาก เพราะร่างกายจะเสื่อม อายุจะสั้นจริงหรือ

ประมวลคำตอบจากคำถาม ผู้หญิงไม่ควรมีลูกมาก เพราะร่างกายจะเสื่อม อายุจะสั้นจริงหรือ? ซึ่งเชื่อว่า ในยุคปัจจุบัน นอกจากการคำนึงถึงเรื่องเศรษฐกิจ เพราะค่าใช้จ่ายในการมีลูกและเลี้ยงลูกหนึ่งคนนั้นสูงมาก ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ อ.โนนนารายณ์

“โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ...

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ปีการศึกษา 2562 ของ สพฐ.

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 โรงเรียน (1 ใน 100 โรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในสังกัด สพม.33 ได้แก่ โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ ...

[Co Premium] นารายณ์ โค พรีเมี่ยม กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ร.ร.นารายณ์คำผงวิทยา จำหน่ายเนื้อโคขุน เกรดพรีเมี่ยม สุรินทร์

นารายณ์ โค พรีเมี่ยม : เป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำ ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม. 33 สนับสนุนทุนประกอบกิจการโดยกองทุนเสริมสร้างผู้ประกอบการและนวัตกร ...