[PBL] ปราสาทเบงวิทยา ใช้โครงงานเป็นฐานสร้างพลังการเรียนรู้ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูทั้งโรงเรียน

ในยุคการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนนั้น มีเป้าหมายเพื่อมุ่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณธรรม โดยผ่านการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ...

คณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA ผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน-โลก ม.ซีหนาน จีน

ตามที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบหมายให้สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการรุ่น CBSEL-CHINA เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “พัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” ...

ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน มหานครฉงชิ่ง โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษา CBSEL

ข้อมูลเบื้องต้นมหาวิทยาลัยซีหนาน – มหาวิทยาลัยซีหนาน ( จีนตัวย่อ: 西南大学; จีนตัวเต็ม: 西南大學; พินอิน: xī nán Dà xué, อังกฤษ: Southwest University: SWU) มีสถานะเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติ – เว็บไซต์ : http://www.swu.edu.cn – ...

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก CBSEL ไทย-จีน

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำทางการศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL) การฝึกอบรมในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ...

[ผอ. เปิดใจ] ผอ.ตาเบาวิทยา แถลงผลงานการบริหารโรงเรียนครบ 1 ปี ผอ.โรงเรียน เปิดใจ เรียนรู้อะไรใน 1 ปี

ในโอกาสที่ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ณ โรงเรียนตาเบาวิทยา สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ ครบ 1 ปี ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 (22 สิงหาคม ...

สพฐ. และสวนดุสิตโพล จัดโครงการค้นหาผู้บริหารต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ เสนอชื่อโหวตในระบบออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดทำโครงการค้นหาผู้บริหาร ต้นแบบ ผู้บริหารในดวงใจ ที่มาจากการเลือกของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ...

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ของโรงเรียนตาเบาวิทยา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560 มี 13 ข้อ ดังนี้ 1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 2. โครงการโรงเรียนประชารัฐ 3. การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 4. โรงเรียนคุณธรรม ...