คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ [E-book สรุป งานในหน้าที่ สอบ รอง ผอ.]

ebook-admin-workE-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (กลุ่มทั่วไป 100 คะแนน, กลุ่มประสบการณ์ 50 คะแนน)ป็นการสรุป พรบ. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในหน้าที่ ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 งาน ดังนี้

  1. การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อำนาจหน้าที่การบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
  2. การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา ประเมิน และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา
  3. การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดผลประเมินผลและการบริการแก่ชุมชน
  4. การส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
  5. การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  6. การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินทั้งในและนอกสังกัด
  7. การบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
  8. การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  9. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
  10. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

E-Book นี้เรียบเรียงโดย นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข (จะเด็ดติวเตอร์ เผด็จศึกทุกทิศ พิชิตทุกสนามสอบ)
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 29 ของประเทศ (30 พฤษภาคม 2555) แต่สละสิทธิ์การเข้าดำรงตำแหน่ง 2 ครั้ง 
– ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไป ลำดับที่ 3 ของ สพม. 33 (24 กุมภาพันธ์ 2558) 

จุดเด่นของเอกสารชุดนี้ คือ เป็นการสรุปย่อสาระสำคัญ เพื่อเตรียมตัวสอบผู้บริหารแบบเน้นๆ ก่อนทำข้อสอบ หรือทบทวนก่อนสอบจริง 1 สัปดาห์ เป็นไฟล์ PDF พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 Point จำนวน 26 หน้า (เหมาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือ และท่านที่อ่านแล้วแต่ต้องการสรุปใจความสำคัญ รวมถึงท่านที่ต้องการพกไว้เพื่อความอุ่นใจก่อนสอบ และนำไปอ่านทบทวนก่อนสอบ) 

ราคาของ E-book ชุดนี้ : ราคา 150 บาท

ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของ E-book สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560
ภาค ก ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ ฉบับสรุปพกไปสอบ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์
ชื่อบัญชี นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข หมายเลขบัญชี 310-0-65872-8

*** จำนวน 150 บาท ***

(กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ เช่น 150.01)

แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุ “E-book งานในหน้าที่” มาที่ E-mail :: anantasook@gmail.com
หรือแจ้งที่ www.facebook.com/krusmart หรือ  Line : sakanan_kku หรือ SMS ที่ 0890286327
หรือติดต่อที่เบอร์โทร 0955452529 (เปิดใช้เบอร์นี้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป)

กรุณาแนบหลักฐานมาด้วยนะครับ เช่น รูปถ่ายสลิป ATM หลักฐานการโอน วัน เวลา

ผมจะส่ง E-book ให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง (หลังได้รับการแจ้งชำระเงิน)

พิเศษ : ฟังคลิปติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2560 ฟรี คลิกที่นี่ : [รวมคลิปบรรยายสอบผู้บริหารสถานศึกษา]One Comment

Leave a Comment