Latest อนันตสุข โปรดักส์ News

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสาร คัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด ตัวอย่างเอกสารคัด ศน. ศธจ. 2561

แนวการเขียนเอกสาร ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2561 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...

[โหลดฟรี] แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตัวอย่างเอกสารภาค ข สอบ ผอ. 2559

แนวการเขียนเอกสารภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2559 รายละเอียดของข้อมูลในเอกสารแต่ละส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ห้ามนำไปอ้างอิงในนามของผู้จัดทำ ...

[ด่วนมาก] ตัวอย่างแบบประวัติประกอบการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (ผู้แทนครู ใน กศจ.)

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้แต่ละจังหวัด มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ...

[แผนสวนพฤกษ์] ตัวอย่างแผนบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิชาเคมี4 อุตสาหกรรมแร่ (แร่รัตนชาติ-ผักลิ้นปี่)

แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จำนวน 30 ชั่วโมง ...

[ตัวอย่าง] การเขียนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน สอบ ภาค ค ศึกษานิเทศก์ เอกสารประเมินสมรรถนะ สอบ ศน.

แนวทางการเขียนรายงานภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง สอบศึกษานิเทศก์ (การประเมินประวัติฯ และการประเมินสมรรถนะศึกษานิเทศก์) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้  ผู้เขียนขอย้ำว่า “ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงและยังไม่ได้พรรณนารายละเอียดของรายงาน” ...

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2558 ภาค ก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ [E-book สรุปกฎหมาย สอบครูผู้ช่วย]

E-book สอบครูผู้ช่วย 2558 ภาค ก ส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เป็นการสรุปประเด็นสำคัญ “ที่คงคำพูดเดิมในกฎหมาย แต่ได้ใจความสำคัญครบถ้วน” ของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งครู ตามหลักสูตรการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย 2558 ...

[โหลดฟรี] ตัวอย่างแผ่นพับแนะนำตนเอง ประกอบการสอบสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ช่วย (ไฟล์ word)

ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการ) ควรจัดทำแผ่นพับแนะนำตนเอง ...