Latest อนันตสุข โปรดักส์ News

[โหลดฟรี] ตัวอย่างแผนการสอนฟิสิกส์ ตามแนวคิด STS ของ Yuenyong แผนคุณภาพดีใช้ทั้งไทย-ลาว

    แผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) ของ Yuenyong(2006) หรือ แผนการสอนฟิสิกส์ แบบ STS ที่ ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ...

[ขาย] ซีดีแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนคณิตศาสตร์ แผนฟิสิกส์ แผนเคมี แผนชีววิทยา แผนดาราศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560

ผลงานประเภท แผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ม.1-6) และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ม.4-6) เขียนโดย ...