ชมรมครู สควค.สุรินทร์ อบรมสร้างสื่อการเรียนรู้ ประเภทโปสเตอร์เพื่อการศึกษา

16 ตุลาคม 2553 :: [นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข : ประธาน] ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ครู สควค.)-สุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ...

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ อบรมผลิตของเล่นพื้นบ้าน สื่อสร้างความสนใจวิทยาศาสตร์

10 มีนาคม 2556 (โครงการปี พ.ศ. 2555) :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 15,000 บาท)  ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและนักเรียนร่วมกัน ...

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ อบรมการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในการจัดการเรียนรู้

10 ธันวาคม 2554 :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 15,000 บาท) ร่วมกับ ชมรมครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ...

ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ อบรมจัดทำบทเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น อำเภอโนนนารายณ์

24-25 กรกฎาคม 2553 :: ชมรมคุรุวิจัย ไทยสุรินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน 25,000 บาท) ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชุมนุมยุววิจัย ...

ศวคท. อบรมการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานทางดาราศาสตร์ [ครูสุรินทร์-อาจารย์วิทยาลัยครูปากเซ]

9-10 มีนาคม 2556 (โครงการปี 2555) :: โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โดยความร่วมมือและสนับสนุนจาก สพป.สุรินทร์ เขต 2, สนง.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...

ศวคท. อบรมสร้างชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่

8 ตุลาคม 2552 : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวคท.) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ทุนสนับสนุน ...