ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านปราสาท ปราสาทกังแอน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านปราสาท]

ปราสาทบ้านปราสาท [Prasat Banprasat]
ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 98 ตอนที่ 104 เมื่อ 30 มิถุนายน 2524

ชื่ออื่นๆ :              ปราสาทกังแอน
ที่อยู่ :                   บ้านถนน ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด :               14.59053 องศาเหนือ
ลองจิจูด :             103.64841 องศาตะวันออก
ประเภท :               ปราสาทศิลาแลง
อายุ :                     พุทธศตวรรษที่ 18 (บายน)
วัตถุประสงค์ :     อโรคยาศาลา (โรงพยาบาล)
ทิศทางการวางตัว : 3.5 องศาตะวันตก (อ้างอิงจากบทความวิจัยของศักดิ์อนันต์   อนันตสุข)
หมายเหตุ : พิกัดภูมิศาสตร์ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม จาก www.pointasia.com

                องค์ปราสาท อยู่ต่อขึ้นไปทางด้านทิศเหนือของปราสาทมีชัย ประกอบด้วย ปราสาทประธานสร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ตรงกลาง มีบรรณาลัยหรือวิหารซึ่งสร้างด้วยศิลาแลงเช่นกันอยู่ด้านหน้า ใกล้เคียงกับปราสาทได้ พบศิลาจารึกระบุว่าสถานที่นี้เป็นอโรคยาศาล หรือ สถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
                   ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สอดคล้องกับรูปแบบการก่อสร้าง ปัจจุบันปราสาทบ้านปราสาทนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : หน้า 47-48)

โครงการ 54090178 :: การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาท ในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดำเนินการโดย นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) :: www.QLF.or.thLeave a Comment