[วิทยฐานะใหม่] เงื่อนไขการประเมินวิทยฐานะครู เกณฑ์ 5 ข้อ การประเมินวิทยฐานะครู [5 ก.ค. 2560]

vittayatana-teacher-2560

 

เงื่อนไข 5 ข้อ สำหรับการประเมินวิทยฐานะครู ได้แก่ (1) ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (2) ชั่วโมงการปฏิบัติงาน (3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (4) ผ่านการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด (5) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอLeave a Comment