กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา กลุ่มเพื่อนแท้ เก่ง ดี มี ประโยชน์ นวัตกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง

กลุ่มเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา

อุดมการณ์เพื่อนแท้ ผู้นำเยาวชน : เก่ง ดี มีประโยชน์
คุณสมบัติเพื่อนแท้ : มารยาทดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำชุมชน ดำรงตนเสียสละ
คุณธรรมกลุ่มเพื่อนแท้ : ความรัก และ ความจริงใจ (เมตตา และ สัจจะ)

เพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) คือใคร
เพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) คือ คนที่มีความรู้และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมที่จะแนะนำ ชี้แจง ชักจูง เป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง

ลักษณะของเพื่อนแท้
– ช่วยเหลือป้องกันเมื่อเพื่อนประมาท
– ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ไม่ทอดทิ้งเพื่อน
– แนะนำสิ่งที่มีประโยชน์ให้เพื่อน
– มีความรักใคร่ สนิทสนม จริงใจ

วัตถุประสงค์การขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อนแท้ (ผู้นำเยาวชน) โรงเรียนตาเบาวิทยา
1. เพื่อปลูกฝังมโนสำนึก ให้เยาวชนเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต
2. เพื่อส่งเสริมคนดีให้มีศีลธรรม ประจำใจในการทำงานเพื่อสังคมLeave a Comment