ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทตามอญ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวบัวเชด เที่ยวปราสาทตามอญ]

ปราสาทตามอญ [Prasat Tamon]
ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
:: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3713 เมื่อ 8 มีนาคม 2478

ชื่ออื่นๆ :              ปราสาทตามอย
ที่อยู่ :                   บ้านปราสาท ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด :               14.54985 องศาเหนือ
ลองจิจูด :             103.91210 องศาตะวันออก
ประเภท :               ปราสาทอิฐ
อายุ :                     พุทธศตวรรษที่ 23-24
วัตถุประสงค์ :     พุทธสถาน
ทิศทางการวางตัว : 0.0 องศา (อ้างอิงจากบทความวิจัยของศักดิ์อนันต์   อนันตสุข)
หมายเหตุ : พิกัดภูมิศาสตร์ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม จาก www.pointasia.com

                เป็นปราสาทหลังเดียวโดดๆ มีประตูเข้าทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว ส่วนผนังอีกสามด้านก่อทึบ ผนังทั้ง 4 ด้านของโบราณสถานยังเห็นร่องรอยอยู่ ส่วนยอดของตัวปราสาทชำรุดหักพัง จากลักษณะสถาปัตยกรรมของปราสาทที่มีเรือนธาตุสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น เป็นแบบผสมผสานกันระหว่างศิลปะขอมและลาว สันนิษฐานว่าคงมีอายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ 23 ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือต้นรัตนโกสินทร์ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 :หน้า57)

โครงการ 54090178 :: การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาท ในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดำเนินการโดย นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) :: www.QLF.or.thLeave a Comment