ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทช่างปี่ [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวศีขรภูมิ เที่ยวปราสาทช่างปี่]

ปราสาทช่างปี่ [Prasat Changpee]
ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478

ที่อยู่ :                    บ้านช่างปี่ ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด :                14.92982 องศาเหนือ
ลองจิจูด :              103.70181 องศาตะวันออก
ประเภท :               ปราสาทศิลาแลง
อายุ :                     พุทธศตวรรษที่ 18 (บายน)
วัตถุประสงค์ :     อโรคยาศาลา (โรงพยาบาล)
ทิศทางการวางตัว : 7.7 องศาตะวันตก (อ้างอิงจากบทความวิจัยของศักดิ์อนันต์   อนันตสุข)
หมายเหตุ : พิกัดภูมิศาสตร์ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม จาก www.pointasia.com

                สันนิษฐานว่า เป็นปราสาทที่สร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เพราะนอกจากจะไม่พบหลักฐานด้านประติมากรรมภายในปราสาทแล้ว หน้าบันและทับหลังที่มีอยู่ก็ยังสลักไม่เสร็จ คือยังไม่ได้สลักเรื่องราวและลวดลายไว้เลย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเร่งรีบในการก่อสร้างเป็นเหตุสำคัญ อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าปราสาทช่างปี่นี้ เป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่า อโรคยาศาล หรือ ศาสนสถานพยาบาลที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นกัน

                ปราสาทช่างปี่มีปราสาทเพียงหลังเดียวอยู่ตรงกลาง ก่อด้วยศิลาแลง มีมุขยื่นออกไปทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้า ส่วนอีกสามด้ายเป็นประตูหลอก ที่มุมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีบรรณาลัยหรือวิหารขนาดเล็กหันหน้าไปทางทิศตะวันตก อาคารทั้งสองถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินแลง ทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก ภายนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมกรุด้วยหินแลงหนึ่งสระ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : หน้า 56)

โครงการ 54090178 :: การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาท ในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดำเนินการโดย นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) :: www.QLF.or.thLeave a Comment