ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านลำดวน [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านลำดวน]

ปราสาทบ้านลำดวน [Prasat Banlamduan]
ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 118 ตอนที่ 33ง. เมื่อ 9 เมษายน  2545

ชื่ออื่นๆ :              ปราสาทยายแกรม
ที่อยู่ :                   โรงเรียนบ้านลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด :              14.72128 องศาเหนือ
ลองจิจูด :            103.66893 องศาตะวันออก
ประเภท :              ปราสาทอิฐ
อายุ :                    พุทธศตวรรษที่ 23-24
วัตถุประสงค์ :     พุทธสถาน
ทิศทางการวางตัว : 0.0 องศา (อ้างอิงจากบทความวิจัยของศักดิ์อนันต์   อนันตสุข)
หมายเหตุ : พิกัดภูมิศาสตร์ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม จาก www.pointasia.com

                ตั้งอยู่โรงเรียนบ้านลำดวน ชาวบ้าน เรียกว่า “ปราสาทยายแกรม” เป็นเจดีย์ขนาดเล็ก รูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 ก่อด้วยอิฐสอดิน แผนผังเจดีย์เป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 1.20 ยาว1.20 เมตรสูงประมาณ 2 เมตร

โครงการ 54090178 :: การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาท ในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดำเนินการโดย นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) :: www.QLF.or.thLeave a Comment