ปราสาทในจังหวัดสุรินทร์ : ปราสาทบ้านเฉนียง [เที่ยวสุรินทร์ เที่ยวปราสาทบ้านเฉนียง]

ปราสาทบ้านเฉนียง [Prasat Banchanieng]
ขึ้นทะเบียนและประกาศในราชกิจจานุเบกษา :: เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 หน้า 3712 เมื่อ 8 มีนาคม 2478

ที่อยู่ :                     บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ละติจูด :                14.78711 องศาเหนือ
ลองจิจูด :              103.48001 องศาตะวันออก
ประเภท :              ปราสาทศิลาแลง
อายุ :                    พุทธศตวรรษที่ 18 (บายน)
วัตถุประสงค์ :     อโรคยาศาลา (โรงพยาบาล)
ทิศทางการวางตัว : 4.5 องศาตะวันตก (อ้างอิงจากบทความวิจัยของศักดิ์อนันต์   อนันตสุข)
หมายเหตุ : พิกัดภูมิศาสตร์ ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม จาก www.pointasia.com

                ปราสาทก่อด้วยศิลาแลง แต่ถูกรื้อทำลายใช้เป็นฐานพระอุโบสถสูญสิ้นลักษณะของปราสาทหินโบราณหมดแล้ว สันนิษฐานว่า ก่อสร้างเป็นอโรคยาศาล (โรงพยาบาล) มุมตะวันออกมีสระน้ำ กรุ ท่อนศิลาเก่าเหลืออยู่แห่งหนึ่งกว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร

โครงการ 54090178 :: การศึกษาและพัฒนากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้เชิงสังคมวัฒนธรรม เรื่อง ปราสาท ในมิติวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดำเนินการโดย นายศักดิ์อนันต์   อนันตสุข ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) :: www.QLF.or.thLeave a Comment