โรงเรียนตาเบาวิทยา 1 ใน 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง ปี 2560 ของสิงห์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดทำโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” วิถีเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฏีเกษตรแนวใหม่ เพื่อร่วมสร้างความอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เป้าหมายมุ่งสร้างความกินดีอยู่ดี สร้างประสบการณ์ด้านอาชีพที่ยั่งยืนให้กับน้องๆเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต “รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สังคม ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีของชนในชาติ สมดังพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทย “รู้รักสามัคคี””

“นายปิติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นประธานโครงการ”100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” กล่าวว่า การร่วมสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับนักเรียนทั่วประเทศ เป็นการตกผลึกทางความคิดที่ต้องการให้นักเรียนใน 100 โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ได้ทำเกษตรตามทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำผลิตผลที่ได้มาเป็นอาหาร โดยในเบื้องต้น โครงการจะจัดสรรเงินงบประมาณให้โรงเรียนละ 30,000บาท เป็นทุนตั้งต้นในการบริหารจัดการสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนนี้ นั่นคือ การเลี้ยงไก่ ต้องเลี้ยงไก่ให้สามารถออกไข่ให้นักเรียนทุกคนมีไข่ไก่ทานคนละ 1 ฟอง/วัน แต่ละมื้ออาหาร จะต้องมีผักและเนื้อสัตว์ และยังต้องมีเหลือพอที่จะจำหน่ายให้นักเรียนซื้อกลับบ้านได้ในราถาถูก รวมทั้งมีเพียงพอที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ให้นักเรียน”

โรงเรียนตาเบาวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เป็น 1 ใน 100 โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้รับงบประมาณจำนวน 30,000 บาท มาดำเนินการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรมหลัก (รายละเอียดและผลการดำเนินกิจกรรมจะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป) ได้แก่
1. กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ขับเคลื่อนโดย นายสฎาษิต สุนทรดี
2. กิจกรรมปลูกผัก เพาะพันธุ์ไม้ ขับเคลื่อนโดย นายสกลเดช เวชกามา

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม : https://www.brandbuffet.in.th/2016/11/singha-100-sufficiency-schools/Leave a Comment