คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” และการประชุมขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น กรมอนามัย

25-26 มีนาคม 2562 : ผู้บริหาร (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข) และคณะครู (นายกิตติธัช เวฬุวนารักษ์ และนายพยงค์ สันทาลุนัย) เข้าร่วมประชุมพัฒนาและขยายผลการใช้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกร่วมกิจกรรมโดย สพม.33 (ศน.ดนัย คำผุย) โดยสาระสำคัญในการจัดประชุมฯ คือการขยายผลและเสนอแนะการนำเนื้อหาความรู้นวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จะนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

ดาวน์โหลด : คู่มือการสร้างเสริมศักยภาพนักเรียน “Strong Smart Smile” คลิกเลย >> [คู่มือนวัตกรรมวัยรุ่น Strong Smart Smile ]Leave a Comment