คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS” คุณลักษณะครู สพม. 33 “KRUDEE” คุณลักษณะนักเรียน สพม. 33 “DEKSAREN”

Smart director คุณลักษณะผู้บริหาร สพม.33 “CHANGS”
C = Change = ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
H = Human Ability = ผู้มีศักยภาพ
A = Achievement = เน้นที่ผลสัมฤทธิ์
N = Nice = ดี
G = Good Governance = มีหลักธรรมมาภิบาล
S = Service Mind = มีจิตบริการ

Smart Teacher คุณลักษณะของครู สพม. 33 “KRUDEE”
K = Knowledge = มีความรู้
R = Responsibility = มีความรับผิดชอบ
U = Use Innovation = ใช้นวัตกรรม
D = Development = มีการพัฒนา
E1 = Evaluation = วัดและประเมินผล
E2 = Ethics = มีคุณธรรม จริยธรรม

Smart Students คุณลักษณะของครู สพม. 33 “DEKSAREN”
D = Democracy = ประชาธิปไตย
E = Ethics = มีคุณธรรม จริยธรรม
K = Knowledge = มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
S =Sufficiency = ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
A = Achievement = มุ่งผลสัมฤทธิ์
R = Responsibility = มีความรับผิดชอบ
E = Enjoy = มีความสุข
N = Network = สร้างเครือข่าย

คุณลักษณะบุคลากรใน สพม.33 “SMART”
S = Smile
M = Management
A =Attitude
R = Response
T = Team Technology
1. รู้เชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
2. บริการเป็นเลิศ
3. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
4. ทำงานเป็นทีม
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด : คุ้มค่า รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.33 ประจำเดือนมกราคม 2561 Leave a Comment